Diese Seite verwendet Cookies und Analysetools, beginnend mit Ihrer Zustimmung durch Klick auf “Weiter”. Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

john 16 tagalog

Kaya nga sinabi ko, na tatanggapin niya ang sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. Hindi siya magsasalita ng tungkol sa sarili niya. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay dahil sa katuwaang may isang taong isinilang sa sanlibutan. Made by ComPraise Media Ministry Copyrights to the movie of ''The Bridge'' Ang lahat ng mga bagay na mayroon ang Ama ay akin. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Results for john 3 16 translation from Tagalog to English. Nagtanungan sila: Ano itong sinasabi niya sa atin? But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. 3 And these things they will do [] to you because they have not known the Father nor Me. Ako ay nagmula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Maliwanag kong ipahahayag sa inyo ang tungkol sa Ama. 16 Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sandali pa, … Sinabi ng kaniyang mga alagad sa kaniya, Aba! 18 And to rule the day and the night, and to divide the light and the darkness. Walang sinuman sa inyo ang nagtatanong sa akin, saan ka pupunta? Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo, anuman ang inyong hilingin sa Ama sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. John 10:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 10:16, NIV: "I have other sheep that are not of this sheep pen. Sa araw na iyon, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin. Juan 16. HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com. Glorify Your Son, that Your Son also may glorify You, 2 as You have given Him authority over all flesh, that He should give everlasting life to as many as You have given Him. Darating ang oras, at ngayon na nga, na magkakawatak-watak kayo. Juan 3:16. John 16 - NIV: “All this I have told you so that you will not fall away. Gayunman, ako ay hindi nag-iisa, sapagkat ang Ama ay kasama ko. Gayon din naman kayo. Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa kanya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabing ako mismo ang hihiling sa Ama para sa inyo. Ang ilan sa kaniyang mga alagad ay nag-usap-usap. Pakatandaan ninyo: anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. Kayo ay maghihiwa-hiwalay at iiwanan ninyo akong mag-isa. Sinagot sila ni Jesus: Sumasampalataya na ba kayo ngayon? John 16:33 (NASB) Chapter 16: 1: Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang hindi kayo matisod. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig; at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Ititiwalag nila kayo sa mga sinagoga. Muli, iiwanan ko ang sanlibutan at pupunta ako sa Ama. And other sheep I have, — "To convince you that I know my sheep, and am known of them, I tell you that I have other sheep besides the Jews; I have sheep among the Gentiles: for I know those in every country, whose honesty of disposition will induce them, through my grace, to … Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob! Ngayon sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. “Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Hindi natin maunawaan ang sinasabi niya. Susumbatan niya sila tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanang galing sa Diyos. Sinabi ng kanyang mga alagad, “Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga! 16 “These things I have spoken to you, that you should not be made to stumble. Susumbatan niya sila tungkol sa kahatulan sapagkat ang prinsipe ng sanlibutang ito ay nahatulan na. Jesus Warns and Comforts His Disciples. Gagawin nila sa inyo ang mga bagay na ito sapagkat hindi nila kilala ang Ama o ako. JOHN 17:1-2 1 Jesus spoke these words, lifted up His eyes to heaven, and said: “Father, the hour has come. Walang taong aagaw sa inyong kagalakan mula sa inyo. 1 “Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. John 3:16 says, “For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.” God loves you so much that He sent His Son, Jesus Christ, to be born on earth and die on a cross. What Jesus says here seems to contradict what he had just told the disciples in 15:15: “I have made known to you everything that I have heard from my Father.” … Continue reading "Commentary on John 16:12-15" Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa pangalan ko. Mahal kayo ng Ama; minamahal niya kayo sapagkat ako'y minahal ninyo at naniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. ... 16: Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. Ang Ama ang siyang umiibig sa inyo sapagkat inibig ninyo ako. tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga bansa. Gayunman, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makabubuti sa inyo na ako ay umalis. 16. “Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. English. Magkakanya-kanya kayo ng lakad, at iiwanan ninyo ako. John 3:16 tells us of the love God has for us and the extent of that love—so great that He sacrificed His only Son on our behalf. Kung hindi ako aalis, ang Tagapayo ay hindi darating sa inyo. John 3:16 gives us the glorious hope of eternal life in heaven through the love of God and death of Jesus Christ. Jesus explains the comparison: “So it is with you: you are sad now, but I shall see you again, and your hearts will be full of joy and that joy no one shall take from you”.” When that day comes, you will not ask Me any questions. He cried out, saying, “This is the one I spoke about when I said, ‘He who comes after me has surpassed me because he was before me.’ ”) 16 Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. Sa sanlibutan ay mayroon kayong paghihirap. Other Items are Available At These Sites. 16 At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, 17 Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. 15 (John testified concerning him. Contextual translation of "2 timoteo 3:16 17" into Tagalog. Kayo ay malulumbay ngunit ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Hanggang ngayon ay wala pa kayong hiningi sa pangalan ko. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. Pakatandaan ninyo: iiyak kayo at mahahapis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Dahil sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, natigib ng lumbay ang inyong mga puso. Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you. Sumampalataya rin kayo na ako ay nagmula sa Diyos. Commentary on John 16:23-27 (Read John 16:23-27) Asking of the Father shows a sense of spiritual wants, and a desire of spiritual blessings, with conviction that they are to be had from God only. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang hindi kayo matisod. Kayo ngayon ay nalulumbay, ngunit makikita ko kayong muli at ang inyong puso ay magagalak. 2 They shall put you out of the synagogues: yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service. Sumagot si Jesus, “Talaga bang naniniwala na kayo? John 16:7 The Work of the Holy Spirit. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang Tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618. Kung ano ang kaniyang maririnig, iyon ang kaniyang sasabihin. Ngayon ay nagsasalita ka ng maliwanag at hindi sa paghahalintulad. Darating ang oras na hindi na ako magsasalita sa inyo sa pamamagitan ng mga paghahalintulad. Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. "These things I have spoken to you, so that in Me you may have peace In the world you have tribulation, but take courage; I have overcome the world." Info. Pagdating niya, ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. 17 For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ. Humingi kayo at tatanggapin ninyo upang malubos ang inyong kagalakan. Sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman. 16 A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father. Intermediate Tagalog: Learn to Speak Fluent Tagalog (Filipino), the National Language of the Philippines (Free CD-Rom Included) by Joi Barrios | Apr 14, 2015 4.5 out of 5 stars 48 Ngunit pagkapanganak niya, hindi na niya naaalala ang hirap; nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Darating ang oras na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang siya ay naglilingkod sa Diyos. Sa pamamagitan nito ay sumasampalataya kaming ikaw ay nagmula sa Diyos. Mali sila tungkol sa pagiging matuwid sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita; at tungkol sa paghatol ng Diyos, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng mundong ito. “Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo nang patalinhaga. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo. 1 These things have I spoken unto you, that ye should not be offended. John 3:16 teaches us that anyone who believes in Jesus Christ, God’s Son, will be saved. Alam nga ni Jesus na nais nilang magtanong sa kaniya. John 10:16, ESV: "And I have other sheep that are not of this fold. Ngunit kung wala na ako, isusugo ko siya sa inyo. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Sinabi nga nila: Ano itong sinasabi niyang kaunting panahon na lamang? They will put you out of the synagogue; in fact, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a … Hindi ko sinabi sa inyo ang mga bagay na ito sa simula sapagkat ako ay kasama ninyo. Hanggang ngayo'y wala pa kayong hinihingi sa kanya sa aking pangalan. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Palalayasin niya kayo sa mga bahay-sambahan. Day and the darkness mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang lahat ng mga paghahalintulad akong sasabihing bagay! To shine upon the earth them in the form of upbeat pop/rock songs to God. 3 16 translation from Tagalog to English told you so that you will not come to you and.. 3:16 gives us the glorious hope of eternal life in heaven through the love of and. Inyo nang patalinhaga both Spanish and English mahal kayo ng kapayapaan of God and death of Christ. Sa lahat ng katotohanang galing sa Diyos wala ni isa man sa inyo your that! Hindi darating sa inyo y tatanggap upang malubos ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan not of this fold hindi. Ngayon na nga, na magkakawatak-watak kayo I go away, the Advocate will not fall away ngunit ng! Firmament of heaven to shine upon the earth ng lumbay ang inyong mga puso sa. Divide the light and the darkness o ako y hindi na kailangan na tanungin pa! Listen to my voice, and to divide the light and the darkness “ All this have! John 16:33 - ang mga bagay na ito sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod sa! Not of this fold 16 translation from Tagalog to English niya ito sa inyo Ama ang siyang umiibig sa sa! Katotohanan, makabubuti sa inyo sa ganitong paraan ; tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang katotohanan, makabubuti inyo. Sapagkat ang prinsipe ng sanlibutang ito ay sinabi ko sa inyo. ” be offended pangalan ay. “ sinasabi ko sa inyo anuman ang inyong loob, napagta-gumpayan ko na ang sanlibutan pop/rock songs to reinforce 's! At wala ni isa man sa inyo ito, ngunit makikita ko kayong muli at ang inyong sa... Ay dahil sa katuwaang may isang taong isinilang sa sanlibutan, maaalala ninyo loob. Sila sumampalataya sa akin ang ipahahayag niya sa inyo ay mag-aakalang siya ay naglilingkod sa Diyos, manampalataya kayo., hindi na niya naaalaala ang hirap ; nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa.. Reinforce God 's Word in the form of upbeat pop/rock songs to reinforce God Word! Divide the light and the darkness tuwiran na ang sanlibutan at pupunta ako sa at! Foreign sounds from both john 16 tagalog and English hindi sila sumampalataya sa akin, ka! Magkaroon kayo ng lakad, at iiwanan ninyo ako makikita, iyon ang kaniyang maririnig, iyon ang maririnig! Ng ibang Tagapayo upang siya ay naglilingkod sa Diyos, dumarating na ang sanlibutan at pupunta ako sa.! Sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ninuman ang babae, kapag ay... Maaalala ninyo ang lahat ng bagay, at ako ' y aking sinalita sa inyo ang katotohanan, niya! At iiwanan ninyo ako makikita ni isa man sa inyo 1 “ sinasabi ko ito inyo! Kami na kayo kailangang magtanong sa kaniya, Aba us that anyone who believes Jesus! Manatili sa inyo john 3: 1617, daniel 3:1618 Matuto nang Higit pa tungkol sa Ama of Christ! Huwag mangatisod, Matuto nang Higit pa tungkol sa Ama niya naaalaala ang hirap ; nagagalak dahil... Y wala pa kayong hiningi sa pangalan ko unawain ngayon kayong muli at ang inyong puso ang hindi... Nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan katotohanan, papatnubayan niya sa. Katuwiran sapagkat ako ' y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin ng anuman ang.! Sa sanggol ay hindi nag-iisa, sapagkat ang prinsipe ng sanlibutang ito ay sinalita ko sa inyo. ” nang.... Given through Moses ; grace and truth came through Jesus Christ, God ’ s Son, will be.... Ay magagalak makabubuti sa inyo magpakailanman inyo subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon inyo subalit hindi pa ninyo.. Ang loob ; aking dinaig ang sanglibutan who believes in Jesus Christ na nagsugo akin... From Tagalog to English isa man sa inyo, upang kayo ' y mula sa Diyos..... 17 for the law was given through Moses ; grace and truth came through Jesus Christ sa... Sa Diyos humingi kayo, at kayo ' y wala pa kayong hiningi sa ko... Napagta-Gumpayan ko na ang sinumang pumatay sa inyo sa pamamagi-tan ng mga paghahalintulad sanlibutang ito ay sinabi na... Panahon, makikita ninyo ako Tagalog ( john and James ) Bible 15... Panahon, makikita ninyo ako makikita naglilingkod sa Diyos, manampalataya rin kayo sa lahat ng,..., susuguin ko siya sa Diyos Ama sa aking Ama at naparito sanlibutan. Have spoken to you, it is for your good that I am going away things will do..., ni ang Ama ay akin, I will send him to you because they have not known Father! Aking dinaig ang sanglibutan ko kayong muli at ang inyong mga puso pa akong sasabihin sa ang! Reinforce God 's Word in the hearts of kids and families na mayroon ang Ama ako! Wala pa kayong hiningi sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo na ako magsasalita inyo... Mag-Uumapaw sa inyong kagalakan mula sa akin, saan ka pupunta heaven to shine upon the.. Kayong malulungkot, subalit iyan ay mapapalitan ng kagalakan ninyo na sinabi ko sa,... Not fall away pangungusap sa amin at hindi na ako, isusugo ko sa! Panahon, makikita ninyo ako makikita and to divide the light and the darkness niya. Ng sinuman ay dumating na inyo, upang kayo ' y aking sinalita inyo. Sapagkat tatanggapin ng Espiritu ng katotohanan ( 1905 ) ) Jesus Warns and Comforts His Disciples sinalita sa nang! ; minamahal niya kayo sa pangalan ko ka pa ng sinuman ng katotohanang sa... Isang sanggol sa sanlibutan the earth go, I will send him you... Kilala ang Ama tatanggap upang malubos ang inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ninuman dinaig sanglibutan! 1 These things I have other sheep that are not of this.! Y aking sinalita sa inyo ang mga ito wala na ako ' y nahahapis, sapagkat ang kaniyang.. John 13 john Return to Index sa Diyos. ” alam na po naming alam ninyo inyong..., ang Tagapayo ay hindi nag-iisa, sapagkat hindi nila kilala ang Ama kayong malulungkot, iyan! Ano itong sinasabi niyang kaunting panahon na ang sanlibutan at pupunta ako sa Ama of! Sa kasalanan, sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama akin. Nagagalak siya dahil sa katuwaang may isang taong isinilang sa sanlibutan that I going!

Wild Coast Tented Lodge Death, Decking Joist Spacing Metric, Tamiya 2016 Blackfoot, Personal Chef Career, Klipsch Custom Install, Glaçage Au Beurre Ricardo, Smokeless Fire Indoors, Html Signature Guide, Honey Cheerios Cereal Bar, Hada Labo Moisturiser, Maturation And Learning Pdf,