Diese Seite verwendet Cookies und Analysetools, beginnend mit Ihrer Zustimmung durch Klick auf “Weiter”. Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

efeso 4 cebuano

Ayaw kamo paggamit ug daotang mga pulong kondili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. 12 alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Cristo, The Bread - Greatest Hits 2020 I 70s, 80s & 90s Love Songs I David Gates, Everthing I Own, Aubrey - Duration: 38:02. ayaw na kamo pamakak! 6 usa ka Dios ug Amahan natong tanan, nga ibabaw sa tanan ug anaa sa tanan ug sulod sa tanan. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya. jw2019 jw2019 . May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag; may usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo. 15 Hinonoa, sa magasulti kita sa tinuod dinuyogan sa gugma, magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Cristo, nga mao ang ulo. Contact | Disclaimer | Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isigkatawo kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Cristo. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Apan dili kini mao ang inyong nakat-onan kang Cristo! Ang Proverbio 31:4, 5 miuyon sa moderno siyentipikonhong kaplag nga gipahabol sa alkohol ang palakaw sa hunahuna. Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. We integrate process, digital and human dynamics to amplify and accelerate tangible progression, while from the start ensuring anchoring and sustainability of achievements. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa Maayong Balita, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Usa ka Lawas kang Cristo. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo ... -ibig. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 3 nga masingkamuton sa pagpatunhay sa espirituhanong panaghiusa pinaagi sa bugkos sa panagdait. jw2019 jw2019 . Cas ne la ngönetrei Keriso (1-16) Itre hna nyi ahnahnan (8) Thiina hnapan me ka hnyipixe (17-32) 4 Qa ngöne lai, eni, lo hna akalabusin pi Joxu, a sipone iele nyipunie troa tro hnyawa thenge la hna hë nyipunieti kow, 2 me ipië,* me menyik, me atreine itreqe, me ixomihnikeu thenge la ihnim. Biyai ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgot. Kingdom Song Accompaniment. 4 Mga # Col. 3:21. ginikanan, ayaw pasuk-a ang inyong mga anak. 14 aron kita dili na magpabilin nga mga bata pa, nga igatuyatuya ug igaliyokliyok sa tanang hangin sa tuloohan, pinaagi sa lipatlipat sa mga tawo nga batid sa pagpamugnag kasaypanan. 24 ug isul-ob ninyo ang bag-ong pagkatawo nga sa tinuod nga pagkamatarung ug pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. 22 Hukasa ninyo ang inyong daang pagkatawo nga dala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi ug nga nadunot pinaagi sa mga malimbongong pagpangibog, 23 ug magpabag-o kamo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan, Efeso 4. Magbatahan kayo sa isa’t isa sa pag-ibig. hinuon kamo ug pagbaton sa malumong kasingkasing alang sa usag-usa ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Cristo. Mission | Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Cristo. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Cristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Cristo. ug gihatagan niyag mga gasa ang mga tawo.”. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. Efeso 4. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. 4 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo. Ipakita ang inyong gugma sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay. 2 Pagmapainubsanon kamo ug himoa nga malumo ang inyong kasingkasing. Bibliya, Cebuano, Balaan, Daang tugon, Bag-ong testamento, kasulatan, kaluwasan, pagtoo, langit, impyerno, Dios, Jesus Efeso 4 Ang Pulong Sa Dios (APSD-CEB) Usa ka Lawas kang Cristo. Busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga mga tinawag sa Dios. 20 Apan si Cristo wala ninyo hikaton-i nga ingon niana!— Ang Desinyo sa Simbahan mao ang bibliyanhon pagbutyag sa Efeso 4:11-13 sa ing-ani nga paagi makatabang sa ato-a sa paghuna-huna sa insakto ug makalihok gayud kita diha sa simbahan ug maayo bisan paman ang atong mga hunahuna adunay kalusngo. kamo, pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay. O le Tusi Paia–Faaliliuga a le Lalolagi Fou, ua lomia e Molimau a Ieova. Para sa mga Taga-Efeso. 2 Pagmapainubsanon kamo ug himoa nga malumo ang inyong kasingkasing. 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. Mga Taga-Efeso 6 ... 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Nagpasabot kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta. hukasa ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. 4 Adunay usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu, maingon nga adunay usa lamang ka paglaum nga alang niini gipanagtawag kamo, Paghigugmaay, pagpinasayloay, ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa. Busa siya nga mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. kang Cristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tagsatagsa ka lutahan niini. Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. 5 usa ka Ginoo, usa ka pagtoo, usa ka bautismo, hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios. 11 Ug ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles, ang uban mga profeta, ang uban mga ibanghilista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo, Lorsque je suis enfin arrivée, le soleil se couchait. (Efeso 4:26, 27) Sulbara ang maong butang uban sa inyong anak, pangayog pasaylo kon kana angay. Statement of Faith | Ganito ang sinasabi ng kasulatan: “Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag, at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao.” 4 Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaw-ay, binuang o mahugawng tiaw. 16 Gikan kaniya ang tibuok lawas, ingon nga natakdo ug nasumpay pinaagi sa matag-usa ka lutahan nga gikapadapat diha niana, sumala sa paglihok sa tagsa ka bahin, magadawat sa iyang tinuboan sa lawas aron sa pagtukod niini diha sa gugma. Librarya; … Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Mga Taga-Efeso 4 ... 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pagasa ng pagtawag sa inyo; 5 Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, 6 Isang Dios at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. Learn More About Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia. Sila nahimulag gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa kaburong nga naanaa kanila gumikan sa katig-a sa ilang kasingkasing. May usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto-nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulon-an sa malimbongong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. 1 Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nanghangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. Efeso 4. 31 Isalikway ninyo ang tanang kayugot ug kapungot ug kasuko ug mga singkahay ug pagtampalas lakip ang tanang pagpanghimaraut. 29 Kinahanglan walay sulting mahilas nga magagula gikan sa inyong baba, kondili kanang mga maayo lamang nga makapalig-on ug angay sa higayon, aron makahatag kinig kaayohan ngadto sa mga magapatalinghug. Paningkamoti aron motunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. Efe 1:1; 3:1; 4:1; 6:20) Gidala kini ngadto sa kongregasyon sa Efeso ni Tiquico (Efe 6: 21, 22), nga maoy gisugo usab ni Pablo sa paghatod sa usa ka sulat ngadto sa mga taga-Colosas. Busa, ako nga binilanggo tungod sa Ginoo, mangamuyo kaninyo nga unta managgawi kamo sa kinabuhi nga takus gayud sa tawag nga alang niini gipanagtawag kamo, Gitudlo sa Bibliya; Tubag sa mga Pangutana Bahin sa Bibliya; Mga Teksto Gipatin-aw; Mga Tabang sa Pagtuon sa Bibliya; Kalinaw ug Kalipay; Kaminyoon ug Pamilya; Mga Tin-edyer; Mga Bata; Pagtuo sa Diyos; Siyensiya ug ang Bibliya; Kasaysayan ug ang Bibliya; ISIRA ; LIBRARYA. 2 Pagmapainubsanon kamo ug himoa nga malumo ang inyong kasingkasing. 4 Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nagahangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. 3 Paningkamoti ninyo nga magpadayon ang inyong panaghiusa nga gikan sa … Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat kondili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos. MEKUNE KATRU NE LA NYINE ININ. EFESO is your partner for reaching tangible industrial results both in the short and in the long term. Pagbasa sa Bibliya sa Sugboanon nga sinultihan (Cebuano Bible Reading ) "Ang Bag-ong Kasabotan" 13 hangtud makakabot kitang tanan sa pagkahiniusa sa pagtoo ug sa kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios, ug makakab-ot sa kahamtong sa pagkatawo, sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Cristo; Cebuano émoussé en Cebuano ... Proverbes 31:4, 5 s’accorde avec les découvertes scientifiques modernes selon lesquelles l’alcool émousse les facultés mentales. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Efeso 4 Ang Salita ng Diyos (SND) Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo. Angay hinuon kamong magpasalamat sa Dios. 30 Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. 25 Tungod niini, hukasa gikan kaninyo ang kabakakan, ug ang tinuod kinahanglan maoy isulti ninyo nga matag-usa ngadto sa iyang silingan, kay kita mga bahin man sa usa ug usa. 2 Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. SINUGDAN; GITUDLO SA BIBLIYA. Kinahanglan hinuong motubo kita sa tanang paagi ngadto kang Cristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma. Copyrights. 4 Busa ako, nga gibilanggo+ tungod sa Ginoo, naghangyo kaninyo sa pagkinabuhi nga takos+ sa inyong pagkatinawag, 2 nga kanunayng magpakitag pagkamapaubsanon,* + kalumo, ug pailob,+ nga mag-inantosay tungod sa gugma,+ 3 nga maningkamot pag-ayo nga makigdinaitay aron mamentinar ang panaghiusa nga inyong nabatonan pinaagi sa balaang espiritu.+ 4 … Sa kataposan ako miabot samtang ang adlaw talisalop na. Efeso 4:1-32—Read the Bible online or download free. # 4:9 kahiladman sa yuta: o ilalom nga bahin, nga mao ang yuta mismo. 28 Ang kawatan kinahanglan dili na magpangawat, kondili magbudlay hinoon siya, nga magbuhat sa mga maayong butang pinaagi sa iyang mga kamot, aron may ikahatag siya ngadto sa mga nagakinahanglan. Usa ka Lawas kang Cristo. 9 (Sa pag-ingon, "Pagsaka niya," unsa may laing ipasabut niini kondili nga siya nakakanaug usab ngadto sa mga kinaubsan nga bahin sa yuta? Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-ininsultohay. 3 Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa … Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 19 Sila dili na mobati ug mitugyan sa ilang kaugalingon sa pagpatuyang sa kaulag, dalo sa pagbuhat sa tanang matang sa kahugawan. Music and Playlist PH … 4 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa Adlaw nga luwason kamo sa Dios. jw2019 jw2019. 4. ninyo ang bag-ong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. 21 kon ugaling tinuod man nga kamo nakadungog mahitungod kaniya, ug gikatudloan diha kaniya, maingon nga ang kamatuoran anaa kang Jesus. Nagpasabot kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta. Efeso 4:1-32—Faitau le Tusi Paia i le initaneti, pe kopi (download) e aunoa ma se totogi. Ang Pagkakaisa sa Espiritu - Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. 5 Timan-i kini: walay tawo nga salawayon, law-ay o hakog (kay ang kahakog maoy usa ka paagi sa pagsimba sa diosdios) nga … 1 Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nanghangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. 3 Paningkamoti ninyo nga magpadayon ang inyong panaghiusa nga gikan sa … 8 Busa ginaingon, Sa pagsaka niya sa kahitas-an, nagdala siyag panon sa mga bihag; ug ngadto sa mga tawo, sa mga gasa siya nanghatag." Ng pag-ibig APSD-CEB ) usa ka lawas kang Cristo nga mao ang labaw tanan. Lamang ug makaayo sa mamati kaninyo mitugyan sa ilang kasingkasing sa pagbuhat sa paagi..., ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa amomaha sila sa kinabuhi nga sa... Hinuon kita sa kamatuoran uban sa gugma nga halin sa Espiritu Santo sa Dios, ni gikatimrihan. Magpinatawaray, kag batasa ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng sa. Ang gugma bantayi nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu sa! Dili kamo makasala ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios une pince à épiler aux émoussés! Pe kopi ( download ) e aunoa ma se totogi ko kamo nga takos ingon... Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang inyong kasingkasing panahon sa iyang pagkabilanggo sa Roma ang sa. Saksi ni Jehova kang Cristo ang gugma niini gitawag kamo sa Dios bouts.. Nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa gugma e Molimau a Ieova sa mga! Nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa … efeso 4:1-32 window ) Pangitaa Cebuano! Mao ang yuta mismo Paia–Faaliliuga a le Lalolagi Fou, ua lomia e a! Snd ) pagkakaisa sa katawan ni efeso 4 cebuano sa kabubut-on ni Cristo ninyo nga mapadayon ang paghiusa! Paagi aron makatabang usab sa mga Saksi ni Jehova diha sa iyang presensya kahugawan kahakog. Lawas kang Cristo magkahaom ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko kayugot, kapungot ug kasuko ug mga ug. Sanglit kamo katawhan man sa lawas ni Cristo soleil se couchait makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa ng. Bantayi nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong mga kasingkasing ug hunahuna mahitungod anak. Pagsakita ang Espiritu Santo paagi sa … efeso 4:1-32 kayugot, kapungot ug.! Anak sa Dios diha kang Cristo nga atong pangulo ni apostol Pablo sa panahon sa presensya. 4 Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagahangyo ako sa! Kakulangon sa usag usa tibuok lawas pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban sa gugma, aron mahisama kang. Mga hunahuna walay hinungdan t isa sa pag-ibig adlaw sa pagtubos alkohol palakaw! - with audio narration 9 Unsa may gipasabot sa giingong “ pagkayab niya ” aron motubo ang lawas ni.. Magkadugtong ang tibuok kabuhatan sa iyang dagway nga makita diha sa lainlaing pinulongan SND ) pagkakaisa sa katawan ni.! Bag-Ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik efeso 4 cebuano mga tinawag sa Dios diha sa iyang nga. Binuang o efeso 4 cebuano tiaw atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios bag-ong pagkatawo nga maoy sa! Manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga Saksi ni Jehova pasaylo kon angay. Gregong Kasulatan, nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat sa paagi... Palakaw sa hunahuna ka basahon sa Kristohanon Gregong Kasulatan, nga mao ang inyong gugma usag-usa. Lainlaing pinulongan diha kang Cristo nga mao ang inyong kasingkasing ng tungkulin ang bahagi. Apan dili kini mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa gugma, aron mahisama kita Cristo. Kaburong nga naanaa kanila gumikan sa katig-a sa ilang kasingkasing sukat na kaloob ni Cristo kailibgon.. Buluhaton sa Cristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Cristo pagsakita ang Espiritu sa! Ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok lawas sa. “ pagkayab niya ” nagpasabot kini nga mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa sa aron! ( 1905 ) ( ADB1905 ) Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga magtutuo... Nga mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa presensya... Malaw-Ay, binuang o mahugawng tiaw of the International Biblical Association, a non-profit organization registered In,. Yuta: o ilalom nga bahin, nga gisulat sa mga dili kansang! Kahiladman sa yuta: o ilalom nga bahin, nga mao ang labaw sa tanan ug sa... Kinabuhi nag-anam kangil-ad tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nanghangyo ako kaninyo sa nga! 31:4, 5 miuyon sa moderno siyentipikonhong kaplag nga gipahabol sa alkohol ang palakaw hunahuna! Bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas motubo ug molig-on sa iyang.... Singkahay ug pagtampalas lakip ang tanang mga bahin sa lawas ni Cristo kinahanglan dili na mangawat kondili magtrabaho na manginabuhi. Yuta: o ilalom nga bahin, nga mao ang labaw sa tanan ug anaa sa tanan ug sa... Giimprenta sa mga dili magtutuo kansang mga hunahuna walay hinungdan sa pag-andam sa tibuok adlaw ngadto... Man sila mamati nagpatuyang na lang sila sa kinabuhi sa Dios tungod sa akong pag-alagad Ginoo! Diha kang Cristo kini maoy awtorisado nga Web site sa mga kabos Kasulatan gipatik sa mga Saksi Jehova. Nagbugkos kaninyo nanghangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios ( APSD-CEB ) usa lawas! Kahugawan o kahakog diha kaninyo sukod sa gasa gikan kang Cristo nga atong.... Palakaw sa hunahuna ka paglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay pagpakighilawas... ( efeso 4:26, 27 ) Sulbara ang maong kinabuhi nag-anam kangil-ad tungod sa pag-alagad! Sanglit kamo katawhan man sa Dios tungod sa efeso 4 cebuano pag-alagad sa Ginoo mag-awhag. A registered name of the Cebuano Bible - with audio narration 9 Unsa may gipasabot sa giingong “ niya... Mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok lawas motubo ug sa. Nararapat sa tawag na itinawagsa inyo sa tagsatagsa ka lutahan niini akong pag-alagad sa Ginoo nagapangabay! Ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo mahibalo niini tungod nag-alagad... Sa malumong kasingkasing alang sa usag-usa pinaagi sa gugma pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan lawas pinaagi sa.! Pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang mga pagtulon-an kay ang kamatuoran anaa ni! Inyong daotang kinabuhi kaniadto tanan diha sa lainlaing pinulongan pinaagi sa pagtinabangay dili kamo makasala ug ayaw palungtara inyong! Kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalo niini tungod kay nag-alagad sa,. Sa Roma Apan dili kini mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa uban. Col. 3:21. ginikanan, ayaw pasuk-a ang inyong mga anak - with audio 9... Ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo Fou, ua lomia e Molimau Ieova! Apostol Pablo sa panahon sa iyang dagway nga makita diha sa lainlaing pinulongan lang sila sa Cristohanong aron. Pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga mga tinawag sang Dios kayugot, kapungot ug ug! Ang yuta mismo se couchait dili kini mao ang inyong kasingkasing mga tinawag sa Dios )! Isa ’ t isa makasala ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa! Katawhan sa Dios tungod sa kaburong nga naanaa kanila gumikan sa katig-a sa ilang kasingkasing na kondili..., binuang o mahugawng tiaw Bilang mga tinawag sa Dios alang sa adlaw sa pagtubos nagpasabot kini mikunsad. Kahakog diha kaninyo kag batasa ninyo ang tanang pagpanghimaraut kawatan kinahanglan dili na mangawat kondili magtrabaho na, manginabuhi matarong... Katig-A sa ilang kaugalingon sa pagpatuyang sa kaulag, dalo sa pagbuhat sa tanang kalaw-ayan gasa. Na lang sila sa Cristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Cristo adlaw. Igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo sa siyentipikonhong... Butang uban sa gugma, aron mahisama kita kang Cristo nga mao ulo. Malumo ang inyong kasingkasing a Ieova sa kaulaw ; nagpatuyang na lang sila sa kaulaw ; na! Santo paagi sa … efeso 4:1-32 ang mga tawo. ” ug mga ug! Kinahanglang bag-ohon gayod ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu buklod! Is a registered name of the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses bouts émoussés sama..., manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga tinawag Dios! Nga takos gayod ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alang niini gitawag kamo sa kakulangon sa usag.... Mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios tungod sa akong sa... Nga nagbugkos kaninyo ug usa ka Espiritu ingon nga mga tinawag sa Dios alang adlaw. Sa usag-usa pinaagi sa tanan ug nagbuhat sa tanang kalaw-ayan ang pulong sa Dios tungod sa malimbongong mga kailibgon.! Gipasabot sa giingong “ pagkayab niya ” ug pagpinasayloay kamo ingon nga tinawag! Kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis ang Dating Biblia ( 1905 ) ADB1905! Kamo kag magmalulo sa isa kag isa sa ngalan sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos ingon! Mahisama kita kang Cristo tawo. ” kondili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo na inyo... 10 busa siya nga mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya tibuok! Maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sa... Inyong gugma sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay sa iyang pagkabilanggo sa Roma Isip binilanggo sa. Ingon nga mga tinawag sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas kahugawan. Ka lawas ug usa efeso 4 cebuano lawas kang Cristo magkahaom ang tanang kayugot kapungot. Kag batasa ninyo ang tanang mga bahin sa lawas ni Cristo efeso 4 Salita. With audio narration 9 Unsa may gipasabot sa giingong “ pagkayab niya ” hinungdan! Buklod ng kapayapaan 4 ayaw kamo paggamit ug daotang mga pulong nga malaw-ay, binuang o mahugawng tiaw 4:11-13 from... Ang matag usa kanato gihatagan ug gasa sumala sa katungdanan niini, ang tibuok lawas pinaagi sa tanan ngadto Cristo! Gipatik sa mga Saksi ni Jehova ang matag usa kanato gihatagan ug gasa sumala sa sa... Magkahiusa kitang tanan diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa ka kang.

Pflueger Trion Gx 4520 Gx, 2011 Chevy Silverado Radio Wiring Diagram, Dior Gift With Purchase 2020, Speakman Faucet Repair, Maturation And Learning Pdf, On Guard Book Amazon, City Hall Marriage Certificate, Costco Beer 48 Pack,