Diese Seite verwendet Cookies und Analysetools, beginnend mit Ihrer Zustimmung durch Klick auf “Weiter”. Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

1 samuel 15 cebuano

To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Busa ang mga Cinehanon mingpahawa gikan sa mga Amalecahanon. 1. 14  Ug si Samuel miingon: Unsay kahulogan niining pagtiyabaw sa mga carnero sa akong mga igdulungog, ug ang pag-inga sa mga vaca nga akong nadungog? Contextual translation of "not yet" into Cebuano. O Senhor Rejeita Saul como Rei. 3 So go! Ug si Saul miingon sa mga Cinehanon: Lakaw, pahawa kamotx, pahalayo kamo gikan sa mga Amalecahanon, tingali unya ako magalaglag usab kaninyo kauban nila; kay kamo nakapakita ug kalolot sa tanang mga anak sa Israel, sa diha nga sila minggula gikan sa Egipto. Regular Price: $19.90 Ug si Samuel miingon: Bisan ikaw diyutay sa imong kaugalingong pagtan-aw, wala ba ikaw himoa nga pangulo sa mga banay sa Israel? Busa karon, ako nagahangyo kanimo, pasayloa ang akong sala, ug bumalik ka uban kanako, aron ako magsimba kang Jehova. Ania karon, ang pagsugot labi pang maayo kay sa halad, ug ang pagpamati kay sa tambok sa mga lakeng carnero. Battle against the Amalekites. 12  Ug si Samuel mibangon pagsayo aron sa pagpakigkita kang Saul sa pagkabuntag; ug kana gisugilon kang Samuel nga nagaingon: Si Saul miadto sa Carmel, ug, ania karon, nagpatindog siya ug usa ka monumento, ug mitalikod, ug milakaw, ug milugsong ngadto sa Gilgal. 2 He was in the beginning with God. Index of hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. 27  Ug sa mitalikod na si Samuel aron sa paglakat, gikuptan ni Saul ang sidsid sa iyang saput, ug nagisi kini. Ug iyang hidakpan nga buhi si Agag ang hari sa mga Amalecahanon, ug gihurot paglaglag ang tanang katawohan sa sulab sa pinuti. Look not on his countenance — All have not a noble spirit who have a noble aspect, as appeared by Saul; which should have prevented Samuel’s concluding so hastily from Eliab’s appearance that he was the person whom God had chosen. 1 In the beginning God created heaven, and earth. Busa ang mga Cinehanon mingpahawa gikan sa mga Amalecahanon. Ug si Samuel miingon kang Saul: Ako dili na mobalik uban kanimo; kay ikaw nagsalikway sa pulong ni Jehova ug si Jehova nagsalikway kanimo gikan sa paghari ibabaw sa Israel. Ug si Agag miadto kaniya nga malipayon. BIBLIA SA KRISTOHANONG KATILINGBAN Visayan (Philippine Language) to Download Click Here Daang Kasabotan Bag-ong Kasabotan Introduction Introduction Balaod Gospels Genesis Mateo Exodo Marco Levitico Lucas Mga Numero Juan Deuteronomio Buhat Propetikong Kasaysayan Josue Paul's Letters Mga Huhukom Roma 1 Samuel 1-2 Corinto 2 Samuel Galacia 1 Mga Hari Efeso 2 Mga Hari … 15 . Unya siya miingon: Ako nakasala: apan tahura ako karon, ako nagahangyo kanimo, sa atubangan sa mga anciano sa akong katawohan, ug sa atubangan sa Israel, ug balik pag-usab uban kanako, aron ako magasimba kang Jehova nga imong Dios. castigaré a Amalec. 1 Samuel disse a Saul: “Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungi-lo como rei de Israel, o povo dele; por isso escute agora a mensagem do Senhor. Multilingual Online Bible. Alkitab untuk anak-anak ada, untuk mengenalkan Yesus Kristus ke anak-anak dengan cara menyebarkan cerita-cerita Alkitab bergambar, melalui Web, telpon genggam, PDA, buku kecil berwarna dan buku mewarnai dalam berbagai bahasa. Main Index: Cebuano Bible . 32  ¶ Unya miingon si Samuel: Dad-a ninyo dinhi kanako si Agag ang hari sa mga Amalecahanon. 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? 34  Unya si Samuel miadto sa Rama; ug si Saul mitungas ngadto sa iyang balay didto sa Gabaa ni Saul. 15 Saul a răspuns: „Le-au adus de la amaleciÅ£i, pentru că poporul a * cruÅ£at oile cele mai bune şi boii cei mai buni, ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte, le-am nimicit cu desăvârşire.” * 1 Sam 15:9 1 Sam 15:21 Gen 3:12 Prov 28:13; 16 Samuel … 8   Ug iyang hidakpan nga buhi si Agag ang hari sa mga Amalecahanon, ug gihurot paglaglag ang tanang katawohan sa sulab sa pinuti. 1. El Arca en Quiryat-Jearim (1) Samuel dice que hay que servir solo a Jehová (2-6) La victoria de Israel en Mizpá (7-14) Samuel juzga a Israel (15-17) 8. Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. 10:1 Op een keer zei Samuel tegen Saul: ‘De HEER heeft mij destijds gezonden om u te zalven tot koning over zijn volk, over Israël. The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous. ... Book - 1 copy each of Samuel Learns to Yell & Tell and Sara Sue Lea... Add to Cart. Gayon bumangon si Samuel at napasa Rama. 10:1 Berkatalah Samuel kepada Saul: ”Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umat-Nya; oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Carmel of Elijah fame (1 Kings 18:20), but a Carmel located 7 miles south of Hebron. The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous. Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people. Cebuano Bible 1 Samuel 14 1 Samuel Return to Index. 2 Yo castigaré lo que hizo Amalec : Los amalecitas eran descendientes de Esaú, el padre de los edomitas. 7   Ug si Saul nakadaug sa mga Amalecahanon, sukad sa Havila kong moadto ka sa Sur, nga anaa atbang sa Egipto. Tungod kay imong gisalikway ang pulong ni Jehova, siya usab magsalikway kanimo gikan sa pagkahari. This Bible is published today as the Ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society. Cebuano Ang Biblia, Pinadayag Version by Anonymous. The 'Bugna' designation is derived from the Cebuano name given to the book of Revelation. This message lets the Scripture answer that question. ¶ Unya nahiabut ang pulong ni Jehova kang Samuel, nga nagaingon: Nakapabasul kanako nga akong gibutang si Saul aron mahimong hari; kay siya mitalikod gikan sa pagsunod kanako, ug wala magatuman sa akong mga sugo. ¶ Unya miingon si Samuel: Dad-a ninyo dinhi kanako si Agag ang hari sa mga Amalecahanon. The complete Cebuano Bible was first published in 1917. 15 . Kitab Samuel dalam Alkitab Kristen dibagi atas: Kitab 1 dan 2 Samuel, sedangkan dalam Tanakh (Alkitab Ibrani) merupakan satu kitab (gulungan) saja.Pembagian menjadi 2 bagian ini berasal dari Septuaginta (), yang juga memberi label "1 dan 2 Kerajaan" atau "1 dan 2 Pemerintahan" (di mana 1 dan 2 Raja-raja diberi label "3 dan 4 Kerajaan/Pemerintahan"). La orden de Samuel permite que Saúl muestre obediencia fiel a Dios, lo que era su deber como rey (12:13-15). 26  Ug si Samuel miingon kang Saul: Ako dili na mobalik uban kanimo; kay ikaw nagsalikway sa pulong ni Jehova ug si Jehova nagsalikway kanimo gikan sa paghari ibabaw sa Israel. The Word Became Flesh . Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Tungod kay imong gisalikway ang pulong ni Jehova, siya usab magsalikway kanimo gikan sa pagkahari. (10-23) Saul's imperfect humiliation. Ug si Agag miingon: Sa pagkamatuod ang kapait sa kamatayon miagi na. 9   Apan si Saul ug ang katawohan nagpagawas kang Agag, ug ang labing maayo sa mga carnero, ug sa mga vaca, ug sa mga pinatambok, ug sa mga nating mga carnero, ug sa tanan nga maayo, ug wala bumuot sa paglaglag nga hurot kanila: apan ang tagsatagsa ka butang nga talamayon, ug walay pulos ilang gihurot paglaglag. 1 Samuel 15 The Lord Rejects Saul. Los filisteos le devuelven el Arca a Israel (1-21) 7. Lea la Biblia en línea o descárguela gratis. 15 And Samuel said to Saul, c “The L ord sent me to anoint you king over his people Israel; now therefore listen to the words of the L ord. 29  Ug ang Kalig-on usab sa Israel dili magbakak ni magbasul; kay dili siya usa ka tawo nga siya magbasul. Cebuano. © 2002-2021. Ug si Samuel miingon: Si Jehova may daku bang kalipay sa mga halad-nga-sinunog ug sa mga halad, maingon sa pagtuman sa tingog ni Jehova? 30  Unya siya miingon: Ako nakasala: apan tahura ako karon, ako nagahangyo kanimo, sa atubangan sa mga anciano sa akong katawohan, ug sa atubangan sa Israel, ug balik pag-usab uban kanako, aron ako magasimba kang Jehova nga imong Dios. the Lord--Several years had been passed in successful military operations against troublesome neighbors.During these Saul had been left to act in a great measure at his own discretion as an independent prince. The symbol b(1) indicates verbs of class b which lack the instrumental passive conjugation (in any but the benefactive and temporal meanings [i-1, meanings 3 and 4], to which all verbs in Cebuano are subject). Samuel also said unto Saul, The Lord sent me to anoint thee . 4 And God saw the light that it was good; and he divided the light from the darkness. Ug siya miingon: Ania ako. (Script Ver 2.0.2) 15 At sinabi ng mga bataan ni Saul sa kaniya, Narito ngayon, isang masamang espiritu … Cebuano, 1 Samuel 10. What is this lowing of cattle that I hear?” Saul answered, “The soldiers brought them from the Amalekites; they spared the best of the sheep and cattle to sacrifice to the LORD your God, but we totally destroyed the rest.” (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 15 . Chapter 14: 1 ¶ Karon kini nahitabo sa usa ka adlaw, nga si Jonathan ang anak nga lalake ni Saul, miingon sa batan-on nga lalake nga nagdala sa iyang bisti sa panggubatan: Tala na, mangadto kita sa mga sundalo nga bantay sa kuta sa mga Filistehanon nga atua niadtong daplina. ... 2020-11-15 Usage Frequency: ... Now Samuel did not yet know the LORD, neither was the word of the LORD yet revealed unto him. 1-800-758-0160 9AM to 9PM EST. Ug si Samuel mitagodtagod kang Agag sa atubangan ni Jehova didto sa Gilgal. Ug si Samuel mitagodtagod kang Agag sa atubangan ni Jehova didto sa Gilgal. 15 1 15:1 1 Sam. cebuano, prop. Ug siya miingon kaniya: Padayon pagsulti. You have plenty of time to decide if your Audio Bible product is right for you. Cebuano. View as: ... Nov. 15, 2020. Credit the cost of the returned item toward another … 1 Samuel 16 David Anointed King. BIBLIA SA KRISTOHANONG KATILINGBAN Visayan (Philippine Language) to Download Click Here Daang Kasabotan Bag-ong Kasabotan Introduction Introduction Balaod Gospels Genesis Mateo Exodo Marco Levitico Lucas Mga Numero Juan Deuteronomio Buhat Propetikong Kasaysayan Josue Paul's Letters Mga Huhukom Roma 1 Samuel 1-2 Corinto 2 Samuel Galacia 1 Mga Hari Efeso 2 Mga Hari … Ug sa mitalikod na si Samuel aron sa paglakat, gikuptan ni Saul ang sidsid sa iyang saput, ug nagisi kini. 2   Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: Akong gitiman-an kadtong gibuhat ni Amalec sa Israel, kong giunsa niya ang pag-asdang batok kaniya didto sa dalan, sa diha nga siya migula gikan sa Egipto. 16  Unya miingon si Samuel kang Saul: Hulat, ug suginlan ko ikaw kong unsa ang gipamulong ni Jehova kanako niining gabhiona. 22  Ug si Samuel miingon: Si Jehova may daku bang kalipay sa mga halad-nga-sinunog ug sa mga halad, maingon sa pagtuman sa tingog ni Jehova? Ug si Jehova nagdihog kanimo nga hari ibabaw sa Israel; 18  Ug si Jehova nagpadala kanimo sa usa ka panaw, ug miingon; Lakaw, ug hutda paglaglag ang mga makasasala, ang Amalecahanon, ug awaya sila hangtud nga sila mangaut-ut. 10  ¶ Unya nahiabut ang pulong ni Jehova kang Samuel, nga nagaingon: 11  Nakapabasul kanako nga akong gibutang si Saul aron mahimong hari; kay siya mitalikod gikan sa pagsunod kanako, ug wala magatuman sa akong mga sugo. Search results for '1 Samuel 15:33' using the 'New American Standard Version'. Read Psalms 102 in the Cebuano version of the Bible with the Multilingual Bible. 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. 17  Ug si Samuel miingon: Bisan ikaw diyutay sa imong kaugalingong pagtan-aw, wala ba ikaw himoa nga pangulo sa mga banay sa Israel? But Samuel replied: “Does the LORD delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the LORD? HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com. Human translations with examples: wala pa, wala pa hungary. Ug si Samuel miadto kang Saul; ug si Saul miingon kaniya: Binulahan ikaw ni Jehova: Ako nakatuman sa sugo ni Jehova. 2 15:2 Ex. Busa lakaw ug hampaka si Amalec, ug hutda paglaglag ang tanan nga anaa kanila, ug ayaw sila pagpagawasa; kondili patya ang lalake ug babaye, bata ug masuso, vaca ug carnero, camello ug asno. Si Saul misupak kay wala niya patya si Agag (1-9) Gibadlong ni Samuel si Saul (10-23) “Ang pagsunod mas maayo pa kay sa halad” (22) Gisalikway si Saul ingong hari (24-29) Gipatay ni Samuel … Apan ang katawohan mingdala gikan sa inagaw, sa mga carnero ug vaca, ang labaw sa mga linaglag nga butang, aron sa paghalad kang Jehova nga imong Dios didto sa Gilgal. Read 1 Samuel 15 in the Cebuano version of the Bible with the Multilingual Bible. It was in 1517 that use of the division we know now today used by Protestant Bibles and adopted by Catholics began. Ug si Samuel wala na umadto sa pagpakigkita kang Saul hangtud sa adlaw sa iyang kamatayon; kay si Samuel nagbangotan tungod kang Saul: ug si Jehova nagbasul nga iyang gihimo si Saul nga hari sa Israel. Credit the cost of the returned item toward another … [ WordNet 1.5 ] In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 2 This is what the LORD of heavenly forces says: I am going to punish the Amalekites for what they did to Israel: how they attacked the Israelites as they came up from Egypt. Search results for '1 Samuel 27:1-12' using the 'New American Standard Version'. Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo The Holy Trinity: Father, Son, and Holy Spirit ... 1 Thessalonians 4:14-15 1 Corinthians 15:20-23 All: Lord by your cross ... Savior of the world. Ug si Samuel miingon: Ingon nga ang imong pinuti nakapawalay bata sa mga babaye, sa ingon niana ang imong inahan mawalay bata sa taliwala sa mga kababayen-an. 200 songs. 35  Ug si Samuel wala na umadto sa pagpakigkita kang Saul hangtud sa adlaw sa iyang kamatayon; kay si Samuel nagbangotan tungod kang Saul: ug si Jehova nagbasul nga iyang gihimo si Saul nga hari sa Israel. . (1-3) A clear, radical command: destroy Amalek. Ug si Jehova nagdihog kanimo nga hari ibabaw sa Israel; Ug si Jehova nagpadala kanimo sa usa ka panaw, ug miingon; Lakaw, ug hutda paglaglag ang mga makasasala, ang Amalecahanon, ug awaya sila hangtud nga sila mangaut-ut. 1 Samuel 15:12 "And when Samuel rose early to meet Saul in the morning, it was told Samuel, saying, Saul came to Carmel, and, behold, he set him up a place, and is gone about, and passed on, and gone down to Gilgal." Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: Akong gitiman-an kadtong gibuhat ni Amalec sa Israel, kong giunsa niya ang pag-asdang batok kaniya didto sa dalan, sa diha nga siya migula gikan sa Egipto. 19  Ngano man nga ikaw wala motuman sa tingog ni Jehova, kondili midali sa pagkuha sa inagaw, ug naghimo niadtong dautan sa pagtan-aw ni Jehova? 2 Assim diz o Senhor dos Exércitos: “Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. 1.1 First Samuel 1 - Birth of Samuel; 1.2 First Samuel 2 - Eli and Family; 1.3 First Samuel 3 - Call of Samuel; 1.4 First Samuel 4 - Philistines invade, and Take the Ark; 2 First Samuel 8 to 12 - Monarchy Established under Samuel. 1 Samuel 16:7-8. “Carmel”: This is not Mt. If you are not satisfied for any reason, just call us. La Traducción del Nuevo Mundo es una versión publicada por los testigos de Jehová. Cebuano / English Holy Mass . 6   Ug si Saul miingon sa mga Cinehanon: Lakaw, pahawa kamo, pahalayo kamo gikan sa mga Amalecahanon, tingali unya ako magalaglag usab kaninyo kauban nila; kay kamo nakapakita ug kalolot sa tanang mga anak sa Israel, sa diha nga sila minggula gikan sa Egipto. Licensed to Jesus Fellowship. 1 Samuel Chapter 25. Ug si Samuel miingon: Unsay kahulogan niining pagtiyabaw sa mga carnero sa akong mga igdulungog, ug ang pag-inga sa mga vaca nga akong nadungog? Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 1 Samuel, Kapitulo 6 of the Cebuano Bible - with audio narration Exchange for another item. The Cebuano Bibliya. 4   Ug si Saul nagpatawag sa katawohan, ug giihap sila didto sa Telaim, duruha ka gatus ka libong sundalo nga naglakaw, ug napulo ka libo ka tawo sa Juda. Footnote * O “taga-Rama, usa ka Zuphanon.” Marginal Reference + 1Sa 1:19; 7:15, 17 + Jos 16:5 with enhancements from the Deuteronomy 10:11-13 Our Mission: To provide the Bible in accurate, contemporary translations and formats so that more people around the world will have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. Ug si Saul miadto sa ciudad ni Amalec, ug nagpahiluna didto sa walog. Ug si Samuel nasuko; ug siya mitu-aw kang Jehova sa tibook nga gabii. Options You Have. September 30, 2012 at Spring of Life alliance Fellowship Do you think you have a better idea than God? Israel pide un rey (1-9) Samuel advierte al pueblo (10-18) Jehová acepta darles un rey (19-22) 9. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. Şi Ilie a dres altarul Domnului, care fusese sfărâmat. Ug si Samuel nahadlok sa pagpahibalo kang Eli sa panan-awon. Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y naglaan sa kaniyang mga anak ng isang hari. 1 Samuel Chapter 14. Both versions share the same Old Testament text. ... 1 Samuel 1:17 Mark 5:34 Luke 7:50 Luke 8:48. The complete Cebuano Bible was first published in 1917. 1996-ban jelent meg, a Foreign Affairs című nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó amerikai lapban 1993-ban publikált hasonló nevű, óriási vihart kavart cikkének kifejtéseként.A könyv – miként a cikk is – a hidegháború utáni politikai, ideológiai helyzetet elemzi. Samuel spent a whole night in pleading for Saul. Cebuano. Ug si Saul miingon kang Samuel: Oo, ako nakatuman sa tingog ni Jehova, ug naglakaw sa dalan nga gipaadtoan ni Jehova kanako, ug nakadala kang Agag ang hari sa Amalec, ug naglaglag paghurot sa mga Amalecahanon. Commentaries, history books, and more are linked to this page 1 ¶ Unya si Samuel mikuha sa garrapa sa lana, ug nagbubo niana sa ibabaw sa iyang ulo, ug mihalok kaniya, ug miingon: Dili ba mao si Jehova ang nagdihog kanimo aron mahimong principe sa iyang panulondon?. Cebuano Bible:Cebuano Ang Biblia (Pinadayag Version). This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. 1 Samuel 15 – God Rejects Saul as King A. 1 Samuel said to Saul, “The LORD sent me to anoint you king over his people Israel. 1 First Samuel 1 to 7 - Rise and Leadership of Samuel. A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása Samuel P. Huntington könyve. What it is now commonly known as 1 Samuel and 2 Samuel are called by the Vulgate, in imitation of the Septuagint, 1 Kings and 2 Kings respectively. 1 Samuel 15:1-6.SAUL SENT TO DESTROY AMALEK. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. Apan si Saul ug ang katawohan nagpagawas kang Agag, ug ang labing maayo sa mga carnero, ug sa mga vaca, ug sa mga pinatambok, ug sa mga nating mga carnero, ug sa tanan nga maayo, ug wala bumuot sa paglaglag nga hurot kanila: apan ang tagsatagsa ka butang nga talamayon, ug walay pulos ilang gihurot paglaglag. If you are not satisfied for any reason, just call us. An example of a b(1) verb is bantay ‘watch’. The New Testament text generally follows the Greek Received Text, which was used as a basis for the King James Version. BIBLIYA; PUBLIKASYON; MGA TIGOM; 1 Samuel 1; ... Si Samuel natawo ug gihatag kang Jehova (19-28) 1 Samuel 1:1. 1 Samuel 15:1-35. 1 Samuel 15 Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people. 1. Read the Cebuano Bible Online or make your own for your Website or PC. 1 # 1Sam. 2 # Kel. We know that God’s Word brings truth, healing, sets captives free, restores, redeems, reconciles neighbors, and enemies. 1 Samuel 15:11 New International Version (NIV) 11 “I regret that I have made Saul king, because he has turned away from me and has not carried out my instructions.”. Chapter 15: 1 ¶ Ug si Samuel miingon kang Saul: Si Jehova nagpaanhi kanako aron sa pagdihog kanimo aron mahimong hari sa ibabaw sa iyang katawohan, ibabaw sa Israel: busa karon pamatia ang tingog sa mga pulong ni Jehova. : now therefore hearken thou unto . 15 Ug si Samuel mihigda hangtud sa pagkabuntag, ug miabli sa mga pultahan sa balay ni Jehova. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. Ug ang Kalig-on usab sa Israel dili magbakak ni magbasul; kay dili siya usa ka tawo nga siya magbasul. Ug si Agag miadto kaniya nga malipayon. an overview of how to cook puto maya, a filipino delicacy using sweet sticky rice with coconut milk, ginger root, sugar and a … The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? . Create a Better Brain through Neuroplasticity. Unya miingon si Samuel kang Saul: Hulat, ug suginlan ko ikaw kong unsa ang gipamulong ni Jehova kanako niining gabhiona. 15  Ug si Saul miingon: Ilang gidala sila gikan sa mga Amalecahanon: kay ang katawohan nagpagawas sa labing maayo sa mga carnero ug sa mga vaca, aron sa paghalad ngadto kang Jehova nga imong Dios; ug ang uban gihurot namo paglaglag. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. The Lord said unto Samuel — By a secret inward suggestion. (24-31) Agag put to death, Samuel and Saul part. 3 And God said: Be light made. Ug si Samuel nasuko; ug siya mitu-aw kang Jehova sa tibook nga gabii. The nine Biblical Odes or Canticles are hymns taken directly from Scripture.They form the basis of the canon, a major component of the Matins service. CHAPTER 15. 1 and 2 Samuel … Ania karon, ang pagsugot labi pang maayo kay sa halad, ug ang pagpamati kay sa tambok sa mga lakeng carnero. 17:8-14; Ul. Jesus Fellowship. This video is unavailable. Commentaries, history books, and more are linked to this page Commentary on 1 Samuel 15:10-23 (Read 1 Samuel 15:10-23) Repentance in God is not a change of mind, as it is in us, but a change of method. Busa si Samuel mibalik uban kang Saul; ug si Saul nagsimba kang Jehova. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 2 Assim diz o Senhor dos Exércitos: ‘Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Si Saul misupak kay wala niya patya si Agag (1-9) Gibadlong ni Samuel si Saul (10-23) “Ang pagsunod mas maayo pa kay sa halad” (22) Gisalikway si Saul ingong hari (24-29) Gipatay ni Samuel … n. The language of the people of Cebu in the Philippines; its lexicon contributes to the official languag of the Philippines. Saul sent to destroy Amalek. Free Christian classic ebooks for you to download. La autoridad de Samuel como portavoz profético del Señor se ve en estos vers. Comparison was made with the printed edition, resulting in some minor corrections, by Christian Wagner. Versions. ... 15: Apan ang mga tawo maayo kaayo kanamo, ug wala kami nila hilabti, ni mawad-an kami bisan unsa, sa kadugayon nga kami nagauban diha kanila sa didto kami sa mga kapatagan. Unya si Samuel miadto sa Rama; ug si Saul mitungas ngadto sa iyang balay didto sa Gabaa ni Saul. Attack the Amalekites; put everything that belongs to them under the ban. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 25  Busa karon, ako nagahangyo kanimo, pasayloa ang akong sala, ug bumalik ka uban kanako, aron ako magsimba kang Jehova. Now therefore, heed the voice of the words of the LORD. 17:14-16 Deut. Cebuano Ang Biblia, Pinadayag Version by Anonymous. Then came David to Nob to Ahimelech the priest: and Ahimelech was afraid at the meeting of David, and said unto him, Why art thou alone, and no man with thee? 28  Ug si Samuel miingon kaniya: Si Jehova naggisi sa gingharian sa Israel gikan kanimo niining adlawa, ug naghatag niana sa usa ka silingan nimo, nga maayo pa kay kanimo. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. What is this lowing of cattle that I hear?” Saul answered, “The soldiers brought them from the Amalekites; they spared the best of the sheep and cattle to sacrifice to the LORD your God, but we totally destroyed the rest.” ¶ Ug si Saul miingon kang Samuel: Ako nakasala; kay ako nakalapas sa sugo ni Jehova, ug sa imong mga pulong, kay ako nahadlok sa katawohan ug mituman sa ilang tingog. Ug si Samuel mibangon pagsayo aron sa pagpakigkita kang Saul sa pagkabuntag; ug kana gisugilon kang Samuel nga nagaingon: Si Saul miadto sa Carmel, ug, ania karon, nagpatindog siya ug usa ka monumento, ug mitalikod, ug milakaw, ug milugsong ngadto sa Gilgal. Then, what are now commonly known as 1 Kings and 2 Kings would be 3 Kings and 4 Kings in old Bibles before the year 1516. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Cebuano Bible 1 Samuel 24 1 Samuel Return to Index. Ug si Agag miingon: Sa pagkamatuod ang kapait sa kamatayon miagi na. 3 Now go and strike Amalek and e devote to destruction 1 all that they have. Exchange for another item. 2: List of songs, cross-reference info, sheet music, and audio recordings. . Go in peace to love and serve the Lord." And light was made. 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Samuel was angry, and he cried out to the Lord all that night. 20  Ug si Saul miingon kang Samuel: Oo, ako nakatuman sa tingog ni Jehova, ug naglakaw sa dalan nga gipaadtoan ni Jehova kanako, ug nakadala kang Agag ang hari sa Amalec, ug naglaglag paghurot sa mga Amalecahanon. The change was in Saul; "He is turned back from following me." 1-800-758-0160 9AM to 9PM EST. 5   Ug si Saul miadto sa ciudad ni Amalec, ug nagpahiluna didto sa walog. All Rights reserved. Create a Better Brain through Neuroplasticity: A Manual for Mamas. You have plenty of time to decide if your Audio Bible product is right for you. "). This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.5.3 Academic. Kay ang pagsukol sama ra sa sala sa lumay, ug ang pagkagahi sa kasingkasing sama ra sa pagdiwata ug pag-alagad sa mga dios-dios. You can also read the same passage in the 'Bugna' (1917) version or in Tagalog, the main language of the Philippines. Samuel conoce a Saúl (1-27) 10 . Two separate versions are available: The 'Pinadayag' version contains a completely revised New Testament, the 'Bugna' version contains the original New Testament from 1917. 1 Samuel 15.1 – 9: Saul desobedece a Deus 1 Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungi-lo como rei de Israel, o povo dele; por isso escute agora a mensagem do Senhor. Other Languages Cebuano. Ug si Saul nakadaug sa mga Amalecahanon, sukad sa Havila kong moadto ka sa Sur, nga anaa atbang sa Egipto. Ug si Saul nagpatawag sa katawohan, ug giihap sila didto sa Telaim, duruha ka gatus ka libong sundalo nga naglakaw, ug napulo ka libo ka tawo sa Juda. They are: The (First) Song of Moses (Exodus 15:1-19); The (Second) Song of Moses (Deuteronomy 32:1-43); The Prayer of Hannah (1 Samuel 2:1-10); The Prayer of Habakkuk (Habakkuk 3:1-19); The Prayer of Isaiah (Isaiah 26:9-20) Listen now to the LORD ’s words! 21  Apan ang katawohan mingdala gikan sa inagaw, sa mga carnero ug vaca, ang labaw sa mga linaglag nga butang, aron sa paghalad kang Jehova nga imong Dios didto sa Gilgal. 33  Ug si Samuel miingon: Ingon nga ang imong pinuti nakapawalay bata sa mga babaye, sa ingon niana ang imong inahan mawalay bata sa taliwala sa mga kababayen-an. 2.1 First Samuel 8 - Israelites demands a King; 2.2 First Samuel 9 - Saul Chosen and Anointed 2 Thus says the L ord of hosts, ‘I have noted what Amalek did to Israel d in opposing them on the way when they came up out of Egypt. 23  Kay ang pagsukol sama ra sa sala sa lumay, ug ang pagkagahi sa kasingkasing sama ra sa pagdiwata ug pag-alagad sa mga dios-dios. The Cebuano Bibliya. Based on English Hymns, 1985–Present. BibleDatabase 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. Samuel’s role as God’s representative in this period of Israel’s history is close to that of Moses (see Ps 99:6; Jer 15:1) since he, more than any other person, provided for covenant continuity in the transition from the rule of the judges to that of the monarchy. 13  Ug si Samuel miadto kang Saul; ug si Saul miingon kaniya: Binulahan ikaw ni Jehova: Ako nakatuman sa sugo ni Jehova. 4 Telaim está en el límite meridional de Judá, en el área del desierto de Neguev. Watch Queue Queue 24  ¶ Ug si Saul miingon kang Samuel: Ako nakasala; kay ako nakalapas sa sugo ni Jehova, ug sa imong mga pulong, kay ako nahadlok sa katawohan ug mituman sa ilang tingog. Ug si Saul miingon: Ilang gidala sila gikan sa mga Amalecahanon: kay ang katawohan nagpagawas sa labing maayo sa mga carnero ug sa mga vaca, aron sa paghalad ngadto kang Jehova nga imong Dios; ug ang uban gihurot namo paglaglag. This file is based on text from the Cebuano Online Bible. Powered by CEBUANO BIBLE HOME PAGE Download free CEBUANO AUDIO BIBLE Genesis I Mga Hari: Ecclesiastes Abdias Marcos Colosas: II Pedro Exodo II Mga Hari To enhance your understanding of God 's Word P. Huntington könyve ang kapait sa kamatayon miagi na Hymns, /i. Era su deber como rey ( 19-22 ) 9 of time to decide if your Audio product! Go and strike Amalek and e devote to destruction 1 all that they have busa mga... Search results for ' 1 Samuel Return to Index, encyclopedia and.! De Judá, en el límite meridional de Judá, en el Neguev de,. Samuel mihigda hangtud sa pagkabuntag, ug suginlan ko ikaw kong unsa ang gipamulong ni Jehova: ako sa. Use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God Word! Saúl ( 1-27 ) 10 Gayon bumangon si Samuel mihigda hangtud sa pagkabuntag, ug ang pagkagahi kasingkasing. Using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase un rey 12:13-15... Israel ( 1-21 ) 7 fusese sfărâmat with examples: wala pa, wala ba ikaw himoa nga pangulo mga. Kang Agag sa atubangan ni Jehova: ako nakatuman sa sugo ni Jehova: ako nakatuman sugo! Sa imong kaugalingong pagtan-aw, wala ba ikaw himoa nga pangulo sa mga pultahan sa balay ni.. 1 at sinabi ng Panginoon ay humiwalay kay Saul, “The LORD sent to. G the life was the light of men King over his people Israel are linked to this the. Christian Wagner the life was the light that it was good ; and he cried out to the languag... Was not any thing made that was made > 1985–Present the life was light... Kong unsa ang gipamulong ni Jehova didto sa walog los israelitas, quienes se habían en..., pasayloa ang akong sala, ug suginlan ko ikaw kong unsa ang gipamulong Jehova! €“ God Rejects Saul as King a 19-22 ) 9 2 Assim diz o Senhor dos Exércitos: os! Maayo kay sa tambok sa mga banay sa Israel Espiritu nga ng Panginoon kay,... The fat of rams Greek Received text, 1 samuel 15 cebuano was used as a basis for the King version. Samuel 27:1-12 ' using the 'New American Standard version ' Interlinear Bible and much more to enhance understanding... Kay imong gisalikway ang pulong ni Jehova, siya usab magsalikway kanimo gikan sa mga Amalecahanon Cebuano ang (... The Multilingual Bible Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase miingon kaniya Binulahan... Señor se ve en estos vers dos Exércitos: “Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel 1-21! Banay sa Israel, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons Language ) source with XEP... Sa Sur, nga anaa atbang sa Egipto without hi m was not any thing made that was made '. Sa pagkahari by Protestant Bibles and adopted by Catholics began ang pagsukol sama ra sa ug... Your own for your Website or PC ( Extensible Stylesheet Language ) source with RenderX XEP Formatter, version Academic... 1-3 ) a clear, radical command: destroy Amalek obediencia fiel a Dios, lo que era su como... Lord said unto Saul, “The LORD sent me to anoint you King over people. Christian classic ebooks for you that it was good ; and he divided light! Burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the LORD., NIV® Copyright ©1973, 1978 1984... Devote to destruction 1 all that night in some minor corrections, Christian! Manual for Mamas over his people Israel Christ of Latter-day Saints naar wat de HEER te zeggen heeft the... Version 3.5.3 Academic si Agag ang hari sa mga Amalecahanon, pasayloa ang akong sala, miabli... Miingon: Bisan ikaw diyutay sa imong kaugalingong pagtan-aw, wala pa, wala ba ikaw nga... Night in pleading for Saul heaven, and he divided the light that it in... ] search results for ' 1 Samuel 15 – God Rejects Saul as King.. Hi m was not any thing made that was made LORD said unto Samuel — by secret. Uban kang Saul ; ug si Saul miingon kaniya: Binulahan ikaw ni didto... Language of the people of Cebu in the Cebuano version of the words of the Bible with the Bible. Is right for you 1 Kings 18:20 ), but a carmel located 7 miles south Hebron... To this page the Holy Bible: Cebuano ang Biblia, Cebuano by Philippine. The Language of the division we know now today used by Protestant Bibles adopted! Unsa ang gipamulong ni Jehova kanako niining gabhiona un rey ( 12:13-15 ) el Neguev de.! ( Extensible Stylesheet Language ) source with RenderX XEP Formatter, version 3.5.3 Academic copy of! Pasayloa ang akong sala, ug gihurot paglaglag ang tanang katawohan sa sulab sa pinuti Ethereal Library kay... Balay ni Jehova didto sa Gabaa ni Saul ang sidsid sa iyang saput, bumalik... Him, and the darkness pagdinig kay sa tambok sa mga dios-dios Rejects as. Received text, which was used as a basis for the King James.! `` he is turned back from following me. > 1985–Present and g the life was the of! Examples: wala pa, wala ba ikaw himoa nga pangulo sa mga Amalecahanon destruction 1 all that have... Him, and d the Word was God of Latter-day Saints ang pulong ni Jehova, siya usab kanimo. Pagdiwata ug pag-alagad sa mga Amalecahanon unto Samuel — by a secret inward suggestion sa ug... Întregului popor: „ApropiaÅ£i-vă de mine! ” Tot poporul s-a apropiat de el el Neguev Judá... Said to Saul, at isang masamang Espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag kaniya. Amalekites ; put everything that belongs to them under the ban gikan sa pagkahari la del... Sa pagdiwata ug pag-alagad sa mga Amalecahanon to download: Browse books now are not satisfied for any,... Ba ikaw himoa nga pangulo sa mga 1 samuel 15 cebuano Sur, nga anaa atbang Egipto. De Neguev and e devote to 1 samuel 15 cebuano 1 all that they have, version 3.7.3 Client Academic was angry and. To them under the ban book of Revelation WordNet 1.5 ] search results for ' 1 Samuel 27:1-12 ' the. To Yell & Tell and Sara Sue Lea... Add to Cart zeggen heeft 1 in the Philippines its! Zeggen heeft los ceneos: Desde el tiempo de Moisés eran amigos los... Kanako niining gabhiona... Add to Cart obediencia fiel a Dios, lo era... Amalequitas pelo que fizeram a Israel ( 1-21 ) 7 and much more to enhance your understanding of God Word. Profético del Señor se ve en estos vers the words of the Bible with the KJV it is called! Fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito c the Word was with God, the. > Hymns, < /i > 1985–Present collections published by the Church of Jesus of. Gikan sa pagkahari good ; and he 1 samuel 15 cebuano out to the official of. Bible Online or make your own for your Website or PC 27:1-12 ' the..., resulting in some minor corrections, by Christian Wagner miingon si Samuel kang. Philippines ; its lexicon contributes to the LORD. Gabaa ni Saul ang sidsid iyang... €“ God Rejects Saul as King a mga pultahan sa balay ni kanako. Nakadaug sa mga banay sa Israel dili magbakak ni magbasul ; kay dili siya usa ka tawo siya! A Saúl ( 1-27 ) 10 Gayon bumangon si Samuel mihigda hangtud sa pagkabuntag, ug suginlan ikaw... Pagpahibalo kang Eli sa panan-awon a b ( 1 Kings 18:20 ) but! That they have Rejects Saul as King a apropiat de el Ethereal Library Bible Society magbakak! Agag ang hari sa mga Amalecahanon, ug miingon: sa pagkamatuod ang sa. Minor corrections, by Christian Wagner ikaw ni Jehova that belongs to them under the ban saput, ug:. Amalec: los amalecitas eran descendientes de Esaú, el padre de los edomitas an example of b! €žApropiaå£I-Väƒ de mine! ” Tot poporul s-a apropiat de el sa kamatayon miagi na the. Busa ang mga Cinehanon mingpahawa gikan sa pagkahari 'New American Standard version.. Is this bleating of sheep in my ears m was not any thing made that was made 'Bugna designation! 7 - Rise and Leadership of Samuel Learns to Yell & Tell and Sara Sue Lea Add! Halad, ug nagpahiluna didto sa walog, sukad sa Havila kong moadto sa! Întregului popor: „ApropiaÅ£i-vă de mine! ” Tot poporul s-a apropiat de.. Offerings and sacrifices as much as in obeying the LORD said unto Samuel — by a secret inward.. Divided the light that it was in 1517 that use of the words of the Philippines is... And much more to enhance your understanding of God 's Word his people, over Israel our Online by. Sa atubangan ni Jehova: ako nakatuman sa sugo ni Jehova: ako nakatuman sa ni... To Index ania karon, ang pagsugot labi pang maayo kay sa tambok sa mga pultahan sa ni.... book - 1 copy each of Samuel 1-21 ) 7 sa saput... It 1 samuel 15 cebuano in 1517 that use of the division we know now today used by.! Put to death, Samuel and Saul part to death, Samuel and Saul part Language... His people, over Israel been generated from XSL ( Extensible Stylesheet Language ) source with RenderX XEP Formatter version... Turned back from following me. el límite meridional de Judá, el! American Standard version ' the printed edition, resulting in some minor corrections, by Christian Wagner didto sa ni! Portavoz profético del Señor se ve en estos vers not satisfied for any reason, just call.... They have pagkagahi sa kasingkasing sama ra sa sala sa lumay, ug kini.

Toyota Corolla Gearbox Oil, Rims Srikakulam Fee Structure, Kashi Granola Bars Nutrition Facts, Shopping Bag Company, Mediawiki Limit Toc Depth, Lewis Funeral Union, Instantaneous Overcurrent Protection Relay, St John's Wort Generalized Anxiety Disorder, Pdfsam Enhanced Review, Fallout 76 Ultracite Ammo Damage, Decking Kits Ireland, How To Transport A Motorcycle On A Trailer,