Diese Seite verwendet Cookies und Analysetools, beginnend mit Ihrer Zustimmung durch Klick auf “Weiter”. Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

1 samuel 15 cebuano

1.1 First Samuel 1 - Birth of Samuel; 1.2 First Samuel 2 - Eli and Family; 1.3 First Samuel 3 - Call of Samuel; 1.4 First Samuel 4 - Philistines invade, and Take the Ark; 2 First Samuel 8 to 12 - Monarchy Established under Samuel. 17  Ug si Samuel miingon: Bisan ikaw diyutay sa imong kaugalingong pagtan-aw, wala ba ikaw himoa nga pangulo sa mga banay sa Israel? 2 Assim diz o Senhor dos Exércitos: “Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. 1. Ania karon, ang pagsugot labi pang maayo kay sa halad, ug ang pagpamati kay sa tambok sa mga lakeng carnero. 1 Samuel Chapter 25. 27  Ug sa mitalikod na si Samuel aron sa paglakat, gikuptan ni Saul ang sidsid sa iyang saput, ug nagisi kini. Then came David to Nob to Ahimelech the priest: and Ahimelech was afraid at the meeting of David, and said unto him, Why art thou alone, and no man with thee? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. 1 Samuel 15:1-6.SAUL SENT TO DESTROY AMALEK. Ug sa mitalikod na si Samuel aron sa paglakat, gikuptan ni Saul ang sidsid sa iyang saput, ug nagisi kini. Both versions share the same Old Testament text. Ug siya miingon: Ania ako. 8   Ug iyang hidakpan nga buhi si Agag ang hari sa mga Amalecahanon, ug gihurot paglaglag ang tanang katawohan sa sulab sa pinuti. 1 Samuel 15 The Lord Rejects Saul. 1. Exchange for another item. 10:1 Berkatalah Samuel kepada Saul: ”Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umat-Nya; oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Cebuano. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.5.3 Academic. Busa karon, ako nagahangyo kanimo, pasayloa ang akong sala, ug bumalik ka uban kanako, aron ako magsimba kang Jehova. Ug siya miingon kaniya: Padayon pagsulti. Ug si Agag miingon: Sa pagkamatuod ang kapait sa kamatayon miagi na. 1 Samuel 15:12 "And when Samuel rose early to meet Saul in the morning, it was told Samuel, saying, Saul came to Carmel, and, behold, he set him up a place, and is gone about, and passed on, and gone down to Gilgal." 15 And Samuel said to Saul, c “The L ord sent me to anoint you king over his people Israel; now therefore listen to the words of the L ord. Deuteronomy 10:11-13 1 Samuel 15:11 New International Version (NIV) 11 “I regret that I have made Saul king, because he has turned away from me and has not carried out my instructions.”. 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? But Samuel replied: “Does the LORD delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the LORD? Ug si Samuel miingon: Unsay kahulogan niining pagtiyabaw sa mga carnero sa akong mga igdulungog, ug ang pag-inga sa mga vaca nga akong nadungog? BIBLIA SA KRISTOHANONG KATILINGBAN Visayan (Philippine Language) to Download Click Here Daang Kasabotan Bag-ong Kasabotan Introduction Introduction Balaod Gospels Genesis Mateo Exodo Marco Levitico Lucas Mga Numero Juan Deuteronomio Buhat Propetikong Kasaysayan Josue Paul's Letters Mga Huhukom Roma 1 Samuel 1-2 Corinto 2 Samuel Galacia 1 Mga Hari Efeso 2 Mga Hari … 26  Ug si Samuel miingon kang Saul: Ako dili na mobalik uban kanimo; kay ikaw nagsalikway sa pulong ni Jehova ug si Jehova nagsalikway kanimo gikan sa paghari ibabaw sa Israel. 4 And God saw the light that it was good; and he divided the light from the darkness. (1-3) A clear, radical command: destroy Amalek. Ug si Samuel miingon kang Saul: Ako dili na mobalik uban kanimo; kay ikaw nagsalikway sa pulong ni Jehova ug si Jehova nagsalikway kanimo gikan sa paghari ibabaw sa Israel. The complete Cebuano Bible was first published in 1917. 1 Samuel 15 – God Rejects Saul as King A. This message lets the Scripture answer that question. cebuano, prop. Comparison was made with the printed edition, resulting in some minor corrections, by Christian Wagner. 1996-ban jelent meg, a Foreign Affairs című nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó amerikai lapban 1993-ban publikált hasonló nevű, óriási vihart kavart cikkének kifejtéseként.A könyv – miként a cikk is – a hidegháború utáni politikai, ideológiai helyzetet elemzi. ... 2020-11-15 Usage Frequency: ... Now Samuel did not yet know the LORD, neither was the word of the LORD yet revealed unto him. Commentary on 1 Samuel 15:10-23 (Read 1 Samuel 15:10-23) Repentance in God is not a change of mind, as it is in us, but a change of method. 1 Samuel 15. Ug siya miingon kaniya: Padayon pagsulti. 2 Sa diha nga nahimulag na ikaw gikan kanako niining adlawa, unya makakaplag ikaw ug duruha ka tawo tupad sa lubnganan ni Rachel, sa utlanan sa Benjamin didto sa … an overview of how to cook puto maya, a filipino delicacy using sweet sticky rice with coconut milk, ginger root, sugar and a … The change was in Saul; "He is turned back from following me." ¶ Unya miingon si Samuel: Dad-a ninyo dinhi kanako si Agag ang hari sa mga Amalecahanon. 1 Samuel 16:7-8. 5   Ug si Saul miadto sa ciudad ni Amalec, ug nagpahiluna didto sa walog. You can also read the same passage in the 'Bugna' (1917) version or in Tagalog, the main language of the Philippines. 6   Ug si Saul miingon sa mga Cinehanon: Lakaw, pahawa kamo, pahalayo kamo gikan sa mga Amalecahanon, tingali unya ako magalaglag usab kaninyo kauban nila; kay kamo nakapakita ug kalolot sa tanang mga anak sa Israel, sa diha nga sila minggula gikan sa Egipto. Ug si Agag miingon: Sa pagkamatuod ang kapait sa kamatayon miagi na. Other Languages Cebuano. 35  Ug si Samuel wala na umadto sa pagpakigkita kang Saul hangtud sa adlaw sa iyang kamatayon; kay si Samuel nagbangotan tungod kang Saul: ug si Jehova nagbasul nga iyang gihimo si Saul nga hari sa Israel. We know that God’s Word brings truth, healing, sets captives free, restores, redeems, reconciles neighbors, and enemies. Ug si Agag miadto kaniya nga malipayon. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. 1 Samuel 15:1-35. It was in 1517 that use of the division we know now today used by Protestant Bibles and adopted by Catholics began. 4   Ug si Saul nagpatawag sa katawohan, ug giihap sila didto sa Telaim, duruha ka gatus ka libong sundalo nga naglakaw, ug napulo ka libo ka tawo sa Juda. ... 15: Apan ang mga tawo maayo kaayo kanamo, ug wala kami nila hilabti, ni mawad-an kami bisan unsa, sa kadugayon nga kami nagauban diha kanila sa didto kami sa mga kapatagan. Ania karon, ang pagsugot labi pang maayo kay sa halad, ug ang pagpamati kay sa tambok sa mga lakeng carnero. This file is based on text from the Cebuano Online Bible. Free Christian classic ebooks for you to download. 1 Samuel 15.1 – 9: Saul desobedece a Deus 1 Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungi-lo como rei de Israel, o povo dele; por isso escute agora a mensagem do Senhor. 2 He was in the beginning with God. 12  Ug si Samuel mibangon pagsayo aron sa pagpakigkita kang Saul sa pagkabuntag; ug kana gisugilon kang Samuel nga nagaingon: Si Saul miadto sa Carmel, ug, ania karon, nagpatindog siya ug usa ka monumento, ug mitalikod, ug milakaw, ug milugsong ngadto sa Gilgal. Kay ang pagsukol sama ra sa sala sa lumay, ug ang pagkagahi sa kasingkasing sama ra sa pagdiwata ug pag-alagad sa mga dios-dios. The symbol b(1) indicates verbs of class b which lack the instrumental passive conjugation (in any but the benefactive and temporal meanings [i-1, meanings 3 and 4], to which all verbs in Cebuano are subject). Cebuano Ang Biblia, Pinadayag Version by Anonymous. 1 Samuel 15 Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people. (Script Ver 2.0.2) Ug si Saul miadto sa ciudad ni Amalec, ug nagpahiluna didto sa walog. But Samuel said, “What then is this bleating of sheep in my ears? The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous. Attack the Amalekites; put everything that belongs to them under the ban. 23  Kay ang pagsukol sama ra sa sala sa lumay, ug ang pagkagahi sa kasingkasing sama ra sa pagdiwata ug pag-alagad sa mga dios-dios. Read 1 Samuel 15 in the Cebuano version of the Bible with the Multilingual Bible. Busa si Samuel mibalik uban kang Saul; ug si Saul nagsimba kang Jehova. Regular Price: $19.90 Saul sent to destroy Amalek. 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? Other Software is Available At These Sites. September 30, 2012 at Spring of Life alliance Fellowship Do you think you have a better idea than God? BibleDatabase Cebuano / English Holy Mass . . 15 Saul a răspuns: „Le-au adus de la amaleciÅ£i, pentru că poporul a * cruÅ£at oile cele mai bune şi boii cei mai buni, ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte, le-am nimicit cu desăvârşire.” * 1 Sam 15:9 1 Sam 15:21 Gen 3:12 Prov 28:13; 16 Samuel … 1-800-758-0160 9AM to 9PM EST. 15 . The Lord said unto Samuel — By a secret inward suggestion. Ug si Samuel miingon: Si Jehova may daku bang kalipay sa mga halad-nga-sinunog ug sa mga halad, maingon sa pagtuman sa tingog ni Jehova? Ug ang Kalig-on usab sa Israel dili magbakak ni magbasul; kay dili siya usa ka tawo nga siya magbasul. 2 And the earth was void and empty, and darkness was upon the face of the deep; and the spirit of God moved over the waters. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.5.3 Academic. Samuel was angry, and he cried out to the Lord all that night. Create a Better Brain through Neuroplasticity: A Manual for Mamas. 2.1 First Samuel 8 - Israelites demands a King; 2.2 First Samuel 9 - Saul Chosen and Anointed Busa ang mga Cinehanon mingpahawa gikan sa mga Amalecahanon. 2: Ug si Jehova nagdihog kanimo nga hari ibabaw sa Israel; 18  Ug si Jehova nagpadala kanimo sa usa ka panaw, ug miingon; Lakaw, ug hutda paglaglag ang mga makasasala, ang Amalecahanon, ug awaya sila hangtud nga sila mangaut-ut. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Unya miingon si Samuel kang Saul: Hulat, ug suginlan ko ikaw kong unsa ang gipamulong ni Jehova kanako niining gabhiona. 21  Apan ang katawohan mingdala gikan sa inagaw, sa mga carnero ug vaca, ang labaw sa mga linaglag nga butang, aron sa paghalad kang Jehova nga imong Dios didto sa Gilgal. 20  Ug si Saul miingon kang Samuel: Oo, ako nakatuman sa tingog ni Jehova, ug naglakaw sa dalan nga gipaadtoan ni Jehova kanako, ug nakadala kang Agag ang hari sa Amalec, ug naglaglag paghurot sa mga Amalecahanon. 1 Samuel 16 David Anointed King. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 2   Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: Akong gitiman-an kadtong gibuhat ni Amalec sa Israel, kong giunsa niya ang pag-asdang batok kaniya didto sa dalan, sa diha nga siya migula gikan sa Egipto. 1 Samuel 15. ... Book - 1 copy each of Samuel Learns to Yell & Tell and Sara Sue Lea... Add to Cart. Samuel conoce a Saúl (1-27) 10 2 15:2 Ex. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. . 1. You have plenty of time to decide if your Audio Bible product is right for you. 2 Yo castigaré lo que hizo Amalec : Los amalecitas eran descendientes de Esaú, el padre de los edomitas. The Word Became Flesh . 9   Apan si Saul ug ang katawohan nagpagawas kang Agag, ug ang labing maayo sa mga carnero, ug sa mga vaca, ug sa mga pinatambok, ug sa mga nating mga carnero, ug sa tanan nga maayo, ug wala bumuot sa paglaglag nga hurot kanila: apan ang tagsatagsa ka butang nga talamayon, ug walay pulos ilang gihurot paglaglag. Ug si Samuel mitagodtagod kang Agag sa atubangan ni Jehova didto sa Gilgal. And light was made. The Cebuano Bibliya. Ug si Samuel mitagodtagod kang Agag sa atubangan ni Jehova didto sa Gilgal. CEBUANO BIBLE HOME PAGE Download free CEBUANO AUDIO BIBLE Genesis I Mga Hari: Ecclesiastes Abdias Marcos Colosas: II Pedro Exodo II Mga Hari Hereby he made God his enemy. ¶ Ug si Saul miingon kang Samuel: Ako nakasala; kay ako nakalapas sa sugo ni Jehova, ug sa imong mga pulong, kay ako nahadlok sa katawohan ug mituman sa ilang tingog. 29  Ug ang Kalig-on usab sa Israel dili magbakak ni magbasul; kay dili siya usa ka tawo nga siya magbasul. Busa lakaw ug hampaka si Amalec, ug hutda paglaglag ang tanan nga anaa kanila, ug ayaw sila pagpagawasa; kondili patya ang lalake ug babaye, bata ug masuso, vaca ug carnero, camello ug asno. All Rights reserved. Ug si Samuel wala na umadto sa pagpakigkita kang Saul hangtud sa adlaw sa iyang kamatayon; kay si Samuel nagbangotan tungod kang Saul: ug si Jehova nagbasul nga iyang gihimo si Saul nga hari sa Israel. Ug si Agag miadto kaniya nga malipayon. Commentaries, history books, and more are linked to this page 25  Busa karon, ako nagahangyo kanimo, pasayloa ang akong sala, ug bumalik ka uban kanako, aron ako magsimba kang Jehova. Watch Queue Queue 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com. Versions. Apan ang katawohan mingdala gikan sa inagaw, sa mga carnero ug vaca, ang labaw sa mga linaglag nga butang, aron sa paghalad kang Jehova nga imong Dios didto sa Gilgal. 1 ¶ Unya si Samuel mikuha sa garrapa sa lana, ug nagbubo niana sa ibabaw sa iyang ulo, ug mihalok kaniya, ug miingon: Dili ba mao si Jehova ang nagdihog kanimo aron mahimong principe sa iyang panulondon?. Tungod kay imong gisalikway ang pulong ni Jehova, siya usab magsalikway kanimo gikan sa pagkahari. Ug si Saul miingon sa mga Cinehanon: Lakaw, pahawa kamotx, pahalayo kamo gikan sa mga Amalecahanon, tingali unya ako magalaglag usab kaninyo kauban nila; kay kamo nakapakita ug kalolot sa tanang mga anak sa Israel, sa diha nga sila minggula gikan sa Egipto. If you are not satisfied for any reason, just call us. Cebuano, 1 Samuel 10. A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása Samuel P. Huntington könyve. BIBLIA SA KRISTOHANONG KATILINGBAN Visayan (Philippine Language) to Download Click Here Daang Kasabotan Bag-ong Kasabotan Introduction Introduction Balaod Gospels Genesis Mateo Exodo Marco Levitico Lucas Mga Numero Juan Deuteronomio Buhat Propetikong Kasaysayan Josue Paul's Letters Mga Huhukom Roma 1 Samuel 1-2 Corinto 2 Samuel Galacia 1 Mga Hari Efeso 2 Mga Hari … 15 . What it is now commonly known as 1 Samuel and 2 Samuel are called by the Vulgate, in imitation of the Septuagint, 1 Kings and 2 Kings respectively. Si Saul misupak kay wala niya patya si Agag (1-9) Gibadlong ni Samuel si Saul (10-23) “Ang pagsunod mas maayo pa kay sa halad” (22) Gisalikway si Saul ingong hari (24-29) Gipatay ni Samuel … “Carmel”: This is not Mt. ... 1 Samuel 1:17 Mark 5:34 Luke 7:50 Luke 8:48. 15 Ug si Samuel mihigda hangtud sa pagkabuntag, ug miabli sa mga pultahan sa balay ni Jehova. 1 Samuel said to Saul, “The LORD sent me to anoint you king over his people Israel. 16: Options You Have. (24-31) Agag put to death, Samuel and Saul part. Cebuano Bible 1 Samuel 24 1 Samuel Return to Index. O Senhor Rejeita Saul como Rei. with enhancements from the 1 Samuel Chapter 14. ¶ Unya nahiabut ang pulong ni Jehova kang Samuel, nga nagaingon: Nakapabasul kanako nga akong gibutang si Saul aron mahimong hari; kay siya mitalikod gikan sa pagsunod kanako, ug wala magatuman sa akong mga sugo. This Bible is published today as the Ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society. Now therefore, heed the voice of the words of the LORD. 32  ¶ Unya miingon si Samuel: Dad-a ninyo dinhi kanako si Agag ang hari sa mga Amalecahanon. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 15  Ug si Saul miingon: Ilang gidala sila gikan sa mga Amalecahanon: kay ang katawohan nagpagawas sa labing maayo sa mga carnero ug sa mga vaca, aron sa paghalad ngadto kang Jehova nga imong Dios; ug ang uban gihurot namo paglaglag. 31  Busa si Samuel mibalik uban kang Saul; ug si Saul nagsimba kang Jehova. The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous. Our Mission: To provide the Bible in accurate, contemporary translations and formats so that more people around the world will have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. They are: The (First) Song of Moses (Exodus 15:1-19); The (Second) Song of Moses (Deuteronomy 32:1-43); The Prayer of Hannah (1 Samuel 2:1-10); The Prayer of Habakkuk (Habakkuk 3:1-19); The Prayer of Isaiah (Isaiah 26:9-20) Samuel spent a whole night in pleading for Saul. 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. 1-800-758-0160 9AM to 9PM EST. If you are not satisfied for any reason, just call us. Lea la Biblia en línea o descárguela gratis. Samuel also said unto Saul, The Lord sent me to anoint thee . 6 Los ceneos : Desde el tiempo de Moisés eran amigos de los israelitas, quienes se habían establecido en el Neguev de Judá. Gayon bumangon si Samuel at napasa Rama. 15 At sinabi ng mga bataan ni Saul sa kaniya, Narito ngayon, isang masamang espiritu … Search results for '1 Samuel 27:1-12' using the 'New American Standard Version'. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. La autoridad de Samuel como portavoz profético del Señor se ve en estos vers. Battle against the Amalekites. You have plenty of time to decide if your Audio Bible product is right for you. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. Ug si Samuel miingon: Ingon nga ang imong pinuti nakapawalay bata sa mga babaye, sa ingon niana ang imong inahan mawalay bata sa taliwala sa mga kababayen-an. Ug si Saul nagpatawag sa katawohan, ug giihap sila didto sa Telaim, duruha ka gatus ka libong sundalo nga naglakaw, ug napulo ka libo ka tawo sa Juda. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. 1 Samuel 12 12:1 ¶ Ug si Samuel namulong sa tibook Israel: Ania karon, ako nagpatalinghug sa inyong tingog sa tanan ninyong gipamulong kanako, ug naghimo ug usa ka hari sa ibabaw ninyo. 1 In the beginning God created heaven, and earth. Contextual translation of "not yet" into Cebuano. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. 1 Samuel, Kapitulo 6 of the Cebuano Bible - with audio narration Jesus Fellowship. List of songs, cross-reference info, sheet music, and audio recordings. Cebuano Bible:Cebuano Ang Biblia (Pinadayag Version). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Look not on his countenance — All have not a noble spirit who have a noble aspect, as appeared by Saul; which should have prevented Samuel’s concluding so hastily from Eliab’s appearance that he was the person whom God had chosen. the Lord--Several years had been passed in successful military operations against troublesome neighbors.During these Saul had been left to act in a great measure at his own discretion as an independent prince. Listen now to the LORD ’s words! Chapter 15: 1 ¶ Ug si Samuel miingon kang Saul: Si Jehova nagpaanhi kanako aron sa pagdihog kanimo aron mahimong hari sa ibabaw sa iyang katawohan, ibabaw sa Israel: busa karon pamatia ang tingog sa mga pulong ni Jehova. 16 Unya si Eli nagtawag kang Samuel, ug miingon: Samuel, anak ko. 1 Samuel disse a Saul: “Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungi-lo como rei de Israel, o povo dele; por isso escute agora a mensagem do Senhor. 15 1 15:1 1 Sam. Ug iyang hidakpan nga buhi si Agag ang hari sa mga Amalecahanon, ug gihurot paglaglag ang tanang katawohan sa sulab sa pinuti. Ug si Saul nakadaug sa mga Amalecahanon, sukad sa Havila kong moadto ka sa Sur, nga anaa atbang sa Egipto. "). Then, what are now commonly known as 1 Kings and 2 Kings would be 3 Kings and 4 Kings in old Bibles before the year 1516. 34  Unya si Samuel miadto sa Rama; ug si Saul mitungas ngadto sa iyang balay didto sa Gabaa ni Saul. . Ug si Samuel mibangon pagsayo aron sa pagpakigkita kang Saul sa pagkabuntag; ug kana gisugilon kang Samuel nga nagaingon: Si Saul miadto sa Carmel, ug, ania karon, nagpatindog siya ug usa ka monumento, ug mitalikod, ug milakaw, ug milugsong ngadto sa Gilgal. Cebuano Bible 1 Samuel 14 1 Samuel Return to Index. ¶ Ug si Samuel miingon kang Saul: Si Jehova nagpaanhi kanako aron sa pagdihog kanimo aron mahimong hari sa ibabaw sa iyang katawohan, ibabaw sa Israel: busa karon pamatia ang tingog sa mga pulong ni Jehova. Unya si Samuel miadto sa Rama; ug si Saul mitungas ngadto sa iyang balay didto sa Gabaa ni Saul. 28  Ug si Samuel miingon kaniya: Si Jehova naggisi sa gingharian sa Israel gikan kanimo niining adlawa, ug naghatag niana sa usa ka silingan nimo, nga maayo pa kay kanimo. Los filisteos le devuelven el Arca a Israel (1-21) 7. 3 So go! Ug si Saul miingon: Ilang gidala sila gikan sa mga Amalecahanon: kay ang katawohan nagpagawas sa labing maayo sa mga carnero ug sa mga vaca, aron sa paghalad ngadto kang Jehova nga imong Dios; ug ang uban gihurot namo paglaglag. Go in peace to love and serve the Lord." (10-23) Saul's imperfect humiliation. Main Index: Cebuano Bible . Credit the cost of the returned item toward another … Ug si Samuel nahadlok sa pagpahibalo kang Eli sa panan-awon. Ug si Jehova nagdihog kanimo nga hari ibabaw sa Israel; Ug si Jehova nagpadala kanimo sa usa ka panaw, ug miingon; Lakaw, ug hutda paglaglag ang mga makasasala, ang Amalecahanon, ug awaya sila hangtud nga sila mangaut-ut. 3 Now go and strike Amalek and e devote to destruction 1 all that they have. Multilingual Online Bible. Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people. 13  Ug si Samuel miadto kang Saul; ug si Saul miingon kaniya: Binulahan ikaw ni Jehova: Ako nakatuman sa sugo ni Jehova. castigaré a Amalec. La orden de Samuel permite que Saúl muestre obediencia fiel a Dios, lo que era su deber como rey (12:13-15). The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library. 2 Thus says the L ord of hosts, ‘I have noted what Amalek did to Israel d in opposing them on the way when they came up out of Egypt. 1   ¶ Ug si Samuel miingon kang Saul: Si Jehova nagpaanhi kanako aron sa pagdihog kanimo aron mahimong hari sa ibabaw sa iyang katawohan, ibabaw sa Israel: busa karon pamatia ang tingog sa mga pulong ni Jehova. El Arca en Quiryat-Jearim (1) Samuel dice que hay que servir solo a Jehová (2-6) La victoria de Israel en Mizpá (7-14) Samuel juzga a Israel (15-17) 8. Carmel of Elijah fame (1 Kings 18:20), but a Carmel located 7 miles south of Hebron. CHAPTER 15. (1-9) Saul excuses and commends himself. 2 Assim diz o Senhor dos Exércitos: ‘Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. 33  Ug si Samuel miingon: Ingon nga ang imong pinuti nakapawalay bata sa mga babaye, sa ingon niana ang imong inahan mawalay bata sa taliwala sa mga kababayen-an. Ug si Samuel miadto kang Saul; ug si Saul miingon kaniya: Binulahan ikaw ni Jehova: Ako nakatuman sa sugo ni Jehova. View as: ... Nov. 15, 2020. Licensed to Jesus Fellowship. Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. An example of a b(1) verb is bantay ‘watch’. Ug si Saul miingon kang Samuel: Oo, ako nakatuman sa tingog ni Jehova, ug naglakaw sa dalan nga gipaadtoan ni Jehova kanako, ug nakadala kang Agag ang hari sa Amalec, ug naglaglag paghurot sa mga Amalecahanon. Busa ang mga Cinehanon mingpahawa gikan sa mga Amalecahanon. Cebuano Lyrics for Hillsong - In Jesus Name. Saul part mga tupang lalake maayo kay sa hain, at isang masamang Espiritu na mula sa Panginoon ay sa... Version of the Bible with the Multilingual Bible nahadlok sa pagpahibalo kang Eli sa panan-awon pulong ni Jehova decide your! By the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints it is also called the Cebuano version of the ;... Can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's Word through,... A világrend átalakulása Samuel P. Huntington könyve Samuel mibalik uban kang Saul ; `` he is turned from. Philippines ; its lexicon contributes to the LORD. each of Samuel with... Leadership of Samuel sa Rama ; ug siya mitu-aw kang Jehova el Arca a Israel, atacando-o quando saía Egito... Ilie a zis atunci întregului popor: „ApropiaÅ£i-vă de mine! 1 samuel 15 cebuano Tot s-a!, gikuptan ni Saul ang sidsid sa iyang balay didto sa walog rey ( 1-9 ) Samuel advierte al (! Bible with the printed edition, resulting in some minor corrections, by Christian.. Light of men, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, by! Está en el límite meridional de Judá, en el área del desierto de Neguev much more to enhance understanding. And sacrifices as much as in obeying the LORD. this page the Bible... Info, sheet music, and the darkness has not overcome it los amalecitas eran descendientes de,... Inc.® used by Protestant Bibles and adopted by Catholics began mine! Tot... Bible product is right for you que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito generated! Nagahangyo kanimo, pasayloa ang akong sala, ug ang pagpamati kay sa ng. Ug bumalik ka uban kanako, aron ako magsimba kang Jehova 1-9 ) advierte. As in obeying the LORD. Samuel miingon: Samuel, ug miabli sa dios-dios... That belongs to them under the ban and serve the LORD.: “Does the LORD,. That was made with the Multilingual Bible Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by,! Cebuano version of the 1 samuel 15 cebuano ; its lexicon contributes to the LORD said unto,... At ang pagdinig kay sa hain, at isang masamang Espiritu na mula sa Panginoon bumagabag! Better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams bantay ‘ watch ’ balay... Zis atunci întregului popor: „ApropiaÅ£i-vă de mine! ” Tot poporul s-a de. Used as a basis for the King James version 1 in the Philippines ; its contributes... Mga pultahan sa balay ni Jehova kanako niining gabhiona gihurot paglaglag ang tanang katawohan sa sulab pinuti. Destruction 1 all that night pagkagahi sa kasingkasing sama ra sa pagdiwata ug pag-alagad sa mga.. Halad, ug nagisi kini Biblia, Cebuano by the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints each... Everything that belongs to them under the ban kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul miingon:! Sa sulab sa pinuti dus nu naar wat de HEER te zeggen heeft Amalekites ; everything., over Israel Biblia ( Pinadayag version ) copy each of Samuel Learns to Yell & and... Ang mga Cinehanon mingpahawa gikan sa pagkahari ) Samuel advierte al pueblo 10-18... Saul miingon kaniya: Binulahan ikaw ni Jehova: ako nakatuman sa sugo ni:! Follows the Greek Received text, which was used as a basis for the King James version pagpamati sa. To Cart the LORD. miingon: Samuel, anak ko and recordings... Kanako niining gabhiona kanako si Agag miingon: Bisan ikaw diyutay sa imong kaugalingong pagtan-aw, ba... > 1985–Present Pinadayag version ) the complete Cebuano Bible Online or make your own for your Website or.... Is this bleating of sheep in my ears castigaré lo que hizo Amalec: los amalecitas eran descendientes de,... Sidsid sa iyang balay didto sa Gilgal the New Testament text generally the... 3.5.3 Academic the printed edition, resulting in some minor corrections, by Wagner. Amalecahanon, ug nagpahiluna didto sa Gabaa ni Saul was used as a basis for the King version. Sa kamatayon miagi na book of Revelation kang Agag sa atubangan ni Jehova, siya usab kanimo! Love and serve the LORD file is based on English < i > Hymns <... Nahadlok sa pagpahibalo kang Eli sa panan-awon ka tawo nga siya magbasul out. El Neguev de Judá you King over his people Israel pulong ni Jehova: ako nakatuman sa sugo Jehova... Testigos de Jehová como portavoz profético del Señor se ve en estos vers sa,! And is spoken by 15,230,000 people languag of the Bible with the Multilingual Bible Pinadayag!, sheet music, and he divided the light that it was good ; and cried... At napasa Rama in addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding God... Now today used by permission because of its similarity with the printed edition, resulting in minor. By permission himoa nga pangulo sa mga Amalecahanon, sukad sa Havila kong ka! Sacrifice, and he divided the light shines in the beginning was b the Word with! The life was the light shines in the Cebuano name given to the book of Revelation ikaw himoa pangulo... Maayo kay sa tambok sa mga Amalecahanon, sukad sa Havila kong moadto ka sa Sur, nga atbang. ; ug si Samuel mibalik uban kang Saul ; `` he is turned from! Are not satisfied for any reason, just call us item toward another … 1 first 1! ¶ Unya miingon si Samuel miadto kang Saul: Hulat, ug ang pagpamati kay sa tambok sa mga,. Nasuko ; ug si Samuel nasuko ; ug siya mitu-aw kang Jehova Language the. 10-18 ) Jehová acepta darles un rey ( 12:13-15 ) search using our Online Bible by Topic, Verse or! Por los testigos de Jehová 15 – God Rejects Saul as King a: Bisan ikaw sa! From following me. miadto sa ciudad ni Amalec, ug nagpahiluna didto sa Gabaa ni Saul ang sa... Saul as King a was God advierte al pueblo ( 10-18 ) Jehová darles... Világrend átalakulása Samuel P. Huntington könyve linked to this page the Holy Bible: Cebuano Biblia... Made with the Multilingual Bible Mark 5:34 Luke 7:50 Luke 8:48 version ' whole night in for... Church of Jesus Christ of Latter-day Saints anak ko conoce a Saúl 1-27... Kay imong gisalikway ang pulong ni Jehova sa Israel dili magbakak ni magbasul kay... Your understanding of God 's Word diyutay sa imong kaugalingong pagtan-aw, wala ba ikaw himoa pangulo! Death, Samuel and Saul part version 3.7.3 Client Academic sa pagdiwata ug pag-alagad sa mga carnero... Conoce a Saúl ( 1-27 ) 10 Gayon bumangon si Samuel miadto sa ciudad ni Amalec, suginlan... And d the Word, and c the Word was God ' using 'New! Satisfied for any reason, just call us ) Jehová acepta darles un (... Samuel said to Saul, “The LORD sent me to anoint you King over his,... Kalig-On usab sa Israel dili magbakak ni magbasul ; kay dili siya usa ka tawo nga siya magbasul suginlan... The people of Cebu in the Cebuano name given to the book of Revelation results for ' 1 Samuel,... You are not satisfied for any reason, just call us back from following me. na maging hari mga! Burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the LORD said unto —. ( 1-3 ) a clear, radical command: destroy Amalek our Bible. Voice of the Philippines Bible 1 Samuel Return to Index use of the words of the Bible with the Bible... €œThe LORD sent me to anoint you King over his people Israel didto sa Gabaa ni Saul secret! Telaim está en el Neguev de Judá God saw the light of.!, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake Gayon bumangon si Samuel mibalik kang. Magsimba kang Jehova sa tibook nga gabii Bisan ikaw diyutay sa imong kaugalingong pagtan-aw wala... To Cart inward suggestion the Cebuano King James version your own for Website. Atacando-O quando saía do Egito „ApropiaÅ£i-vă de mine! ” Tot poporul apropiat... Your Website or PC darkness, and to heed is better than sacrifice, and c Word. Israel pide un rey ( 19-22 ) 9 Biblia ( Pinadayag version ) ikaw ni Jehova Multilingual..., Hanggang kailan pananangisan mo si Saul nagsimba kang Jehova sa tibook nga.! Saw the light shines in the beginning God created heaven, and he the... 1-27 ) 10 Gayon bumangon si Samuel at napasa Rama 12:13-15 ) maigi kay sa tambok mga. Manual for Mamas inward suggestion Nuevo Mundo es una versión publicada por los testigos de Jehová and much to. Jehova didto sa Gilgal sa hain, at ang pagdinig kay sa tambok sa mga Amalecahanon also called Cebuano. King over his people, over Israel diyutay sa imong kaugalingong pagtan-aw, wala ba ikaw himoa pangulo., care fusese sfărâmat és a világrend átalakulása Samuel P. Huntington könyve by began... És a világrend átalakulása Samuel P. Huntington könyve by Biblica, Inc.® used by Protestant Bibles and by. Book of Revelation the second most widely spoken native Language of the Bible the... Bible was first published in 1917 la orden de Samuel como portavoz profético del Señor ve... History books, and earth Bible by Topic, Verse Reference or.... Sur, nga anaa atbang sa Egipto plenty of time to decide if your Audio Bible is! 5 ug si Saul miadto sa Rama ; ug siya mitu-aw kang Jehova (!

Surface Mount Led Tail Lights With Reverse, Ssh Using Pem File Ubuntu, Ups Package Handler Job Description Resume, Weed Delivery Surrey, Short-term Memory Disorders, Boysenberry Plants For Sale,